จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 วันที่ 17 มิถุนายน 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 12: 17 June 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ:

  • การประชุมวิชาการระดับชาติ  “สรรพ์วิทยา-วิชญมาลา”
  • ปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิวัตน์  หัวข้อ “สู่โลกกว้างต้องสร้างองค์ความรู้ด้านภาษา” โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
  • ฅนอักษรฯ: อ.ดร.กัญญา วัฒนกุล