จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 วันที่ 30 กันยายน 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 19: 30 September 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ
– ภาพพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– ภาพงานปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิวัตน์ หัวข้อ “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
– ภาพงานปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิวัตน์ หัวข้อ “”Kafka นักประพันธ์ ผู้โลกไม่ลืม” โดย ศ.กิตติคุณถนอมนวล โอเจริญ
– ฅนอักษรฯ: ศ.พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล