จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 วันที่ 21 ตุลาคม 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 20: 21 October 2017)


คอลัมน์ประจำฉบับ
– ภาพงานปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิวัตน์ หัวข้อ “ร้องปรัชญาและสนทนาปรัชญากับมารค ตามไท” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท
– การปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
– มากกว่าเรื่องการเมืองร่วมสมัย?: ร่วมกันเข้าใจสถานการณ์และความขัดแย้งสเปน-กาตาลูญญา โดย สาขาวิชาภาษาสเปน
– ฅนอักษรฯ: ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์