จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 วันที่ 2 ธันวาคม 2560
Devalai E-Newsletter Year 9, No.23: 2 December 2017

คอลัมน์ประจำฉบับ
– “แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์”: โครงการระดมเงินบริจาคในโอกาส ๑๐๐ ปีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
– ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์บริจาคสมทบทุนเงินทุนอักษรศาสตร์ร้อยปี
– ฅนอักษรฯ: คุณรัศมี สุวรรณกำเนิด