จดหมายข่าวเทวาลัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 6: 25 March 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ

– ฅนอักษรฯ: คุณนงเยาว์ จันทร์เขียน
– อ่าน “ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน” ของโบฮุมิล ฮราบัล โดย คงกฤช ไตรยวงค์

ภาพกิจกรรม

– อักษราภิวัตน์ เรื่อง “มายาการละคร: เบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องลึก”
– การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai9_6.pdf