จดหมายข่าวเทวาลัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 วันที่ 22 เมษายน 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 8: 22 April 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ
– เข็มกลัดตราสัญลักษณ์อักษรศาสตร์ร้อยปี
(ขอขอบคุณ แบบเข็มกลัดตราสัญลักษณ์อักษรศาสตร์ร้อยปี ผศ.รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์ และอ.ดร.สาวิตา ดิถียนต์)
– บันทึกจากเชกสเปียร์เสวนา
– ฅนอักษรฯ: คุณชื่น มีโบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai9_8.pdf