ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญดาวน์โหลดผลงานของภาควิชาในชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ ซึ่งมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการจัดทำผลงานดังกล่าว

หลากรสหลายลีลาในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
https://www.arts.chula.ac.th/~artscom/ebook/eng_ebook1.pdf

ภาษาอังกฤษปริทัศน์
https://www.arts.chula.ac.th/~artscom/ebook/eng_ebook2.pdf