คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

รับรอบที่ 1 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558)
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
5. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
6. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
7. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
8. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
9. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
10. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา
11. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา
12. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
13. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
14. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
15. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

รับรอบที่ 1 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558) และรับรอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558)
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
3. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
4. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
5. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน

รับด้วยวิธีพิเศษ
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
4. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
5. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

หลักสูตรนานาชาติ
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
2. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา

หลักสูตรนอกเวลาราชการ
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย)

 

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครจากเว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th