การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 1. วัตถุประสงค์
  1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิจัยให้นิสิตอักษรศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงทางวิชาการสูง
  1.2 เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
  1.3 เพื่อส่งเสริมการวิจัยในระดับปริญญาตรี
 1. กลุ่มเป้าหมาย
  นิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีศักยภาพทางวิชาการสูง
 1. แนวทางในการศึกษา
  ให้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เรียนวิชาภาษาศาสตร์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตอนุมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตแล้ว ให้สมัครเข้าหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก(1) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. ความพร้อมในการดำเนินการ
  เริ่มรับนิสิตเข้าโครงการในปีการศึกษา 2560 โดยต้องเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่สนใจขอให้ติดต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เป็นกรณีไป
 1. คุณสมบัติของนิสิต
  5.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง
  5.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ
  5.3 ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP อย่างน้อย 67 คะแนน หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTSเทียบเท่า
  5.4 เรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ต่อไปนี้ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5
นิสิตเรียนวิชาโทภาษาศาสตร์
หลักสูตรเกียรตินิยม
นิสิตอื่นๆ
1.    2209591 เอกัตศึกษา 1
2.    2209592 เอกัตศึกษา 2
3.    2209593 เอกัตศึกษา 3
1.    2209304 ระบบเสียง
2.    2209305 ความหมายในภาษา
3.    2209308 ระบบไวยากรณ์
4.    วิชาระดับปริญญาตรีของภาควิชาภาษาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต

        5.5 มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรี
5.6 มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ที่จะเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 1. แผนการศึกษา
หลักสูตร ภาคการศึกษา นิสิตหลักสูตรเกียรตินิยม นิสิตอื่นๆ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 2209594 เอกัตศึกษา 4 วิชาบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต*
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 2209597 ปริญญานิพนธ์ 1 2209597 ปริญญานิพนธ์ 1*
วิชาบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต*
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 2209597 ปริญญานิพนธ์ 2 2209597 ปริญญานิพนธ์ 2*
วิชาบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต*
ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท ชั้นปีที่ ภาคปลาย เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน สอบวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์

*เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

 1. ทุนการศึกษา
  เมื่อรับเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว ให้ว่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาขอทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้นิสิต เช่น
  7.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
  7.2 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
  7.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
  7.4 ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
  7.5 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
  7.6 ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7.7 ทุนมหาบัณฑิต สกว. มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  8.1 นิสิตที่สนใจปรึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ที่นิสิตต้องการให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  8.2 นิสิตส่งเอกสารสมัครเข้าโครงการตามที่หลักสูตรกำหนด
  8.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พิจารณาอนุมัติ
  8.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งให้ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีทราบ
  8.5 เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตแล้ว ให้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แบบ 1(ก) คุณสมบัติเป็นไปตามที่ภาควิชาภาษาศาสตร์กำหนดติเป็นไปตามที่ภาควิชาภาษาศาสตร์กำหนด