โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)

โปรแกรมเกียรตินิยม เป็นโปรแกรมหนึ่งในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เป็นโปรแกรม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้สามารถศึกษาลึกทางด้านการวิจัย เน้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้า สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในระยะเวลาอันสั้นโดยหลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาเอกัตศึกษา รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต หรือปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการรักษาสภาพ
1. ผู้ที่เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
2. นิสิตหลักสูตรเกียรตินิยมต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60หากไม่สามารถสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาต้องย้ายไปเรียนหลักสูตรปกติ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ภาควิชา/สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยกำหนดวิธีการคัดเลือกและเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการคณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาที่มีหลักสูตรเกียรตินิยม

  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
    สาขาวิชาเอก: ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, ศิลปการละคร
    สาขาวิชาโท: ศิลปการละคร, ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบ
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
    สาขาวิชาเอก: ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, ศิลปการละคร, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาเลียน
    สาขาวิชาโท: ศิลปการละคร, ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบ