คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อกำหนดดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับและใบสมัคร)

๑. เรื่องและภาษาที่กำหนดให้แปล

     ๑.๑ ระดับปริญญาตรี

            กำหนดให้แปลเรื่อง « Le secret de maître Cornille » ของ Alphonse Daudet จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

      ๑.๒ ระดับประชาชนทั่วไป

             กำหนดให้แปลเรื่อง « La chèvre de M. Seguin » ของ Alphose Daudet จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

 ๒. ผู้มีสิทธิ์ส่งงานแปลเข้าร่วมประกวด

               นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประชาชนทั่วไปผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิ์ส่งงานแปลเข้าร่วมประกวด

               อนึ่ง คณาจารย์และบุคคลในครอบครัวของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และเพื่อเป็นการสนับสนุนนักแปลหน้าใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาสำนวนแปลของผู้ที่เคยได้รับรางวัลในประเภทเดียวกัน ๒ ครั้ง

๓. ต้นฉบับและใบสมัคร

               ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับและใบสมัคร

๔. การส่งผลงานแปล

๔.๑ ผู้สมัครพิมพ์ผลงานแปลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖
พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4  ไม่ต้องระบุชื่อ-นามสกุลในงานแปล

๔.๒ ในงานแปล แปลเพียงตัวบท ไม่ต้องแปลคำอธิบายในเชิงอรรถ

๔.๓ ส่งเอกสารการประกวดที่ Theeraporn.B@chula.ac.th เอกสารประกอบด้วย

– ใบสมัคร ไฟล์ PDF

– บทแปล ไฟล์ PDF

– สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน ไฟล์ PDF

๔.๔  หมดเขตรับเอกสาร วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

– การส่งเอกสารจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับอีเมลจากคณะอนุกรรมการฯ ยืนยันว่าได้รับเอกสารแล้ว

– กรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้รับเอกสารไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้รับแล้วแต่เปิดอ่านไม่ได้ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

๔.๕  ผลงานแปลที่ส่งเข้าประกวดจะไม่คืนให้ผู้แปล

๕. การตัดสินให้รางวัล

๕.๑ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ กำหนดเงินรางวัล ดังนี้

๕.๑.๑ ระดับปริญญาตรี เงินรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑.๒ ระดับประชาชนทั่วไป เงินรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑.๓ ผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมบูรณ์ทุกคนจะได้รับใบรับรองเข้าร่วมแข่งขัน

๕.๒ สำนวนแปลที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

๕.๒.๑ เป็นสำนวนแปลของผู้สมัครเองทั้งหมด โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง แก้ไขจากงานของผู้หนึ่งผู้ใด

๕.๒.๒ ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

๕.๓ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๕.๔ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

๕.๔.๑ ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

๕.๔.๒ พิจารณาไม่ให้รางวัลในกรณีที่ไม่มีสำนวนแปลใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล

 ๕.๕ ผลงานแปลที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๖. การประกาศผลการประกวด

      ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

  ๗. การเผยแพร่

       คณะอักษรศาสตร์มีสิทธิ์นำงานแปลที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ โดยดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ต้นฉบับผู้ประพันธ์อย่างถูกต้อง