คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2558) สาขามนุษยศาสตร์