หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการล่าม 705 ชั้น 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร และรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทักษะด้านการแปลและการล่าม

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแปลและการล่าม และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางระบบบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแปลและการล่ามภูมิภาคตะวันออก

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริการงานแปล ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยบริการงานแปล  แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อย และการสรรหาบุคลากรในการทำงานแปล