1 ธันวาคม 2566 – 1 พฤษภาคม 2567 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2567  2 สาย ดังนี้

1. สายการแปล (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23

2. สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7

 

1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท

 

  1. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 เตรียมไฟล์รูปถ่ายและไฟล์หลักฐานที่ต้องใช้แนบประกอบการรับสมัคร (ตามที่ระบุในข้อ 3)

2.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์” เลขที่บัญชี 152-421835-9

2.3 แนบไฟล์รูปถ่าย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ) และไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ https://forms.gle/iMnTfqu9zmDG9cWz6

2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการรับสมัครไปยังอีเมลของท่าน (โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ หรือสแปมอีเมล ของท่านด้วย)

2.5 ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันสอบข้อเขียน

*ทางคณะอักษรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกที่ได้ชําระแล้ว นอกจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้

**ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการสมัครจากศูนย์การแปลฯ (ccti_2010@hotmail.com) 

 

  1. หลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ)

3.1 ไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก (1,000 บาท)

3.2 ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

3.3 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

3.4 ไฟล์สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

3.5 ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน

3.6 ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (transcript) และสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ใบปริญญา)

3.7 ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคต้น ปีการศึกษาที่สมัคร (สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย)

3.8 ไฟล์สำเนาผลสอบทางด้านภาษา

     3.8.1 สายการแปล (อังกฤษ – ไทย): CU-TEP 80 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

     3.8.2 สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย): CU-TEP 91 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 92-93 ขึ้นไป หรือ IELTS 7.0 ขึ้นไป

     หากได้ผลสอบตามเกณฑ์แล้ว โปรดถ่ายเอกสารและนำฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบทาง internet ที่โฮมเพจของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ http://www.atc.chula.ac.th

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการสอบ CU-TEP แล้ว สามารถนำผลการทดสอบซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้ 

* สามารถยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

3.9 ไฟล์หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

 

  1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

วันที่  2 – 3 พฤษภาคม 2567

  • ทาง Internet : http://www.arts.chula.ac.th/ccti หรือ Facebook: Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation – CCTI

 

  1. กำหนดวัน – เวลา และวิชาสอบข้อเขียนของศูนย์การแปลฯ (ไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรม)

สายการแปล (อังกฤษ – ไทย)

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

9.00 – 10.30 น.        :         ทักษะภาษาไทย

11.00 – 12.30 น.        :         ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

14.00 – 16.00 น.        :         วิชาแปล (อังกฤษ – ไทย)

 

สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย)

1. ทักษะการเขียน (ไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรม)

วันสอบ: วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

9.00 – 11.00 น.:         เรียงความ (ไทยและอังกฤษ)

11.00 – 12.00 น.:        สรุปความ (จากอังกฤษเป็นไทย)

14.00 – 16.00 น.:        การแปล (จากไทยเป็นอังกฤษ และจากอังกฤษเป็นไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะการล่าม   16 พฤษภาคม 2567

  1. ทักษะการล่าม

วันสอบ: วันเสาร์ที่  18 พฤษภาคม 2567

สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

* ผู้ที่ผ่านการทดสอบทักษะการเขียน 85 % ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์สอบทักษะการล่าม

9.00 – 12.00 น. :        ฟังแล้วจับใจความ (ไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย)  และพูดในหัวข้อที่กำหนด (ภาษาอังกฤษ)

 

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันที่  22 พฤษภาคม 2567

  • ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4

 

7. กำหนดสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม 2567  เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

8. การประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

  • ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4