การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน
2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน
3. ช่วงเวลาการสมัคร
          3.1  เข้าร่วมฟังในภาคการศึกษาต้น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม
          3.2  เข้าร่วมฟังในภาคการศึกษาปลาย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน
4. หลักฐานการสมัคร
          4.1 จดหมาย เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขอเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการ……….. เนื้อความระบุรายวิชาที่จะเข้าร่วมฟัง
          4.2 สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สายการแปล CU-TEP 80 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป // สายการล่าม CU-TEP 91 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 93 ขึ้นไป  หรือ IELTS 7.0 ขึ้นไป (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) หากไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ อาจใช้หลักฐานการศึกษาอื่นได้
          4.4 สำเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.5 ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)
ส่งเอกสารการสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ccti_2010@hotmail.com

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่าย

ในภาคการศึกษาปลาย บุคคลสัญชาติไทยต้องการเรียนรายวิชาแปล 1 รายวิชา (10,000 บาท) เรียนรายวิชาล่าม 1 รายวิชา (35,000 บาท) ต้องชำระค่าใช้จ่ายรวม 10,000 + 35,000 + 12,750 (ค่าเล่าเรียน) = 57,750 บาท

5. รายวิชาที่เปิดในแต่ละปีการศึกษา

รายวิชาสำหรับการเข้าร่วมเรียนกับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท สายการแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย) นั้น ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่หนึ่ง (สิงหาคม – ธันวาคม)

วันเสาร์  13.00 – 16.00 น.    2241622  วาทกรรมวิเคราะห์ทางการแปล

วันอาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.   2241624  ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล

วันเสาร์  9.00 – 12.00 น.     2241631  การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

 

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่หนึ่ง (มกราคม – พฤษภาคม)

วันอาทิตย์  13.00 – 16.00 น.  2241621  ศาสตร์การแปล

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.   2241623  ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์

วันเสาร์  9.00 – 12.00 น.      2241632  การฝึกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

วันเสาร์  13.00 – 16.00 น.    2241633  การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

 

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่สอง (สิงหาคม – ธันวาคม)

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.   2241625  สัมมนาการแปล

วันเสาร์  9.00 – 12.00 น.      2241627 การแปลและวัฒนธรรมศึกษา

วันเสาร์  13.00 – 16.00 น.    2241635  การแปลในงานธุรกิจ

 

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่สอง (มกราคม – พฤษภาคม)

วันเสาร์  13.00 – 16.00 น.      2241634  การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อภาพและเสียง

วันเสาร์  9.00 – 12.00 น.       2241636  การแปลเอกสารกฎหมาย

วันอาทิตย์  13.00 – 16.00 น.  2241637  การแปลงานวรรณกรรม

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.    2241639  การประเมินและบรรณาธิกรงานแปล

 

รายวิชาสำหรับการเข้าร่วมเรียนกับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท สายการล่าม (ภาษาอังกฤษ-ไทย) นั้น ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่หนึ่ง (สิงหาคม – ธันวาคม)

วันอาทิตย์  13.00 – 16.00 น.   2241661  วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม           

วันเสาร์  9.00 – 12.00 น.        2241644 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.     2241641  การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 

 

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่หนึ่ง  (มกราคม – พฤษภาคม)

วันอาทิตย์  13.00 – 16.00 น.  2241643 การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.    2241645 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

วันเสาร์  13.00 – 16.00 น.     2241667  ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษาจากสหสาขาวิชาชีพ

 

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่สอง (สิงหาคม – ธันวาคม)

วันอาทิตย์  13.00 – 16.00 น.  2241642  การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2

วันเสาร์  13.00 – 16.00 น.     2241665  สัมมนาการล่าม

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.    2241666  การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2

 

*รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่สอง  (มกราคม – พฤษภาคม)

วันอาทิตย์  13.00 – 16.00 น.  2241664  การล่ามในการประชุม

วันอาทิตย์  9.00 – 12.00 น.    2241663  การล่ามจากเอกสาร

 

**สำหรับตารางเรียนรายวิชาต่างๆ นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในบางครั้ง  ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเผื่อเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วย

ส่งเอกสารการสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ccti_2010@hotmail.com