อ.ม. สายการแปล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561

Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Translation

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (สายการแปล)

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน   24       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ                               15       หน่วยกิต

รายวิชาเลือก                                9        หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์     12       หน่วยกิต

แผน ข (สายการแปล)

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน     33       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ                                 15       หน่วยกิต

รายวิชาเลือก                                  18       หน่วยกิต

รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง               3        หน่วยกิต

รายวิชา

แผน ก แบบ ก 2 (สายการแปล)

รายวิชาบังคับ      (15 หน่วยกิต)

2241621 ศาสตร์การแปล 3(3-0-9)
2241622 วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล 3(3-0-9)
2241624 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล 3(3-0-9)
2241625 สัมมนาการแปล 3(3-0-9)
2241631 การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 3(2-2-8)

รายวิชาเลือก      (9 หน่วยกิต) ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

2241611 เอกัตศึกษา 3(0-12-0)
2241623 ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์ 3(3-0-9)
2241626 แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปล 3(3-0-9)
2241627 การแปลและวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-9)
2241632 การฝึกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-8)
2241633 การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-8)
2241634 การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อภาพและเสียง 3(2-2-8)
2241635 การแปลในงานธุรกิจ 3(2-2-8)
2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย 3(2-2-8)
2241637 การแปลงานวรรณกรรม 3(2-2-8)
2241639 การประเมินและบรรณาธิกรงานแปล 3(2-2-8)
2241640 เรื่องคัดเฉพาะในการแปล 3(3-0-9)
2241681 หลักเทศานุวัตน์เบื้องต้น 3(3-0-9)
     

วิทยานิพนธ์                                                                            12 หน่วยกิต

2241811 วิทยานิพนธ์ 12 (0-48-0)

แผน ข (สายการแปล)

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                      33       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ                                                 15       หน่วยกิต

รายวิชาเลือก                                                  18       หน่วยกิต

รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง                             3        หน่วยกิต

แผน ข  (สายการแปล)

รายวิชาบังคับ      (15 หน่วยกิต)

2241621 ศาสตร์การแปล 3(3-0-9)
2241622 วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล 3(3-0-9)
2241624 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล 3(3-0-9)
2241625 สัมมนาการแปล 3(3-0-9)
2241631 การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 3(2-2-8)

รายวิชาเลือก      (18 หน่วยกิต) ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

2241611 เอกัตศึกษา 3(0-12-0)
2241623 ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์ 3(3-0-9)
2241626 แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปล 3(3-0-9)
2241627 การแปลและวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-9)
2241632 การฝึกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-8)
2241633 การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-8)
2241634 การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อภาพและเสียง 3(2-2-8)
2241635 การแปลในงานธุรกิจ 3(2-2-8)
2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย 3(2-2-8)
2241637 การแปลงานวรรณกรรม 3(2-2-8)
2241639 การประเมินและบรรณาธิกรงานแปล 3(2-2-8)
2241640 เรื่องคัดเฉพาะในการแปล 3(3-0-9)
2241681 หลักเทศานุวัตน์เบื้องต้น 3(3-0-9)
     

รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง                                                              3 หน่วยกิต

2241711 สารนิพนธ์ 3(0-12-0)

อนึ่ง นิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านรายวิชา 2241621 ศาสตร์การแปล โดยได้รับการประเมินผลไม่ต่ำกว่า C

 

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2 (สายการแปล)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2241622 วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล                                              3 หน่วยกิต

2241624 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล                                          3 หน่วยกิต

2241631 การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย             3 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2241621 ศาสตร์การแปล                                                                       3 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก  2 รายวิชา                                                                          6 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2241625 สัมมนาการแปล                                                                   3 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก  1 รายวิชา                                                                        3 หน่วยกิต

2241811 วิทยานิพนธ์                                                                          3 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2241811 วิทยานิพนธ์                                                                         9 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

 

แผน ข (สายการแปล)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2241622 วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล                                              3 หน่วยกิต

2241624 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล                                          3 หน่วยกิต

2241631 การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย                 3 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2241621 ศาสตร์การแปล                                                                       3 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก  2 รายวิชา                                                                          6 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2241625 สัมมนาการแปล                                                                    3 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก  2 รายวิชา                                                                         6 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

รายวิชาเลือก  2 รายวิชา                                                                       6 หน่วยกิต

2241711 สารนิพนธ์                                                                             3 หน่ายกิต

2241896  สอบประมวลความรู้                                                            S/U

รวม               9 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

2241611        เอกัตศึกษา      

การค้นคว้าในหัวข้อที่ผู้ศึกษาแต่ละคนสนใจเพื่อกำหนดประเด็นทางการแปล การนำเสนอและอภิปรายประเด็นดังกล่าว

2241621*         ศาสตร์การแปล      

กระบวนการ   บทแปล  และปรากฏการณ์ต่างๆในการแปล  ตามมิติภาษาศาสตร์  การสื่อสาร     ปริชานวิทยา  และสังคมวัฒนธรรม  การฝึกนักแปล  หลักและแนวทางการแปล

2241622*         วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล         

มโนทัศน์พื้นฐาน  ทฤษฎี  และระเบียบวิธีทางวาทกรรมวิเคราะห์   การประยุกต์ใช้ในการแปล   การฝึกวิเคราะห์บทอ่านประเภทต่างๆ และวาทกรรมแบบต่างๆ ทั้งจากต้นฉบับและฉบับแปล

2241623         ทรัพยากรการแปลและการทำประมวลศัพท์                                 

ปริทัศน์ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักแปล   แหล่งทรัพยากร มโนทัศน์และวิธีวิทยาการในการทำประมวลศัพท์  การฝึกสร้างประมวลศัพท์จากคลังข้อมูลเฉพาะด้าน

2241624*         ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล                                               

ทักษะภาษาไทยในด้านการใช้คำ ประโยค ระดับภาษา และวัจนลีลา  การสรรคำ การหลากคำ และการบัญญัติศัพท์ในการแปล  การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยในงานแปล

2241625*         สัมมนาการแปล                                                                           

การอภิปราย  วิเคราะห์  และวิจารณ์หัวข้อต่างๆ ที่คัดสรรมา  ทฤษฎีและแนวทางการแปล ประเด็นเกี่ยวกับศาสตร์การแปลที่น่าสนใจในปัจจุบัน

2241626        แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปล                                 

การอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยด้านการแปลและทฤษฎีการแปลที่เกี่ยวข้อง การวิจัยขนาดเล็กทางด้านการแปล

2241627        การแปลและวัฒนธรรมศึกษา                                                             

ทฤษฎีการแปลและวัฒนธรรมศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการแปลและวัฒนธรรมศึกษา การวิเคราะห์ตัวบทคัดสรร

2241631*        การฝึกแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย                          

การฝึกวิเคราะห์และตีความต้นฉบับประเภทต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศที่คัดสรรมา    การเลือกรูปแบบการแปลที่เหมาะสม   กระบวนการในการแปลเป็นภาษาไทย   และการประเมินคุณค่าบทแปล

2241632        การฝึกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ                               

การฝึกวิเคราะห์และตีความต้นฉบับประเภทต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย    การเลือกรูปแบบการแปลที่เหมาะสม   กระบวนการในการแปลเป็นภาษาต่างประเทศที่คัดสรรมา   และการประเมินคุณค่าบทแปล

2241633        การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์                                                        

การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์   การฝึกประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241634        การแปลต้นฉบับสำหรับสื่อภาพและเสียง                                       

การฝึกวิเคราะห์ตัวบทประเภทสื่อภาพและเสียง ได้แก่ บทบรรยายภาพยนตร์ บทเพลง และการ์ตูน กระบวนการแปลเพื่อทำบทบรรยายใต้ภาพและบทพากย์ การฝึกการประเมินคุณภาพและการตรวจแก้บทแปล

2241635         การแปลในงานธุรกิจ                                                                      

การฝึกวิเคราะห์  ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่างๆ ในงานธุรกิจ การฝึกประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241636         การแปลเอกสารกฎหมาย                                                                   

การฝึกวิเคราะห์  ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่างๆ ในทางกฎหมาย การฝึกประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241637        การแปลงานวรรณกรรม                                                                       

การฝึกวิเคราะห์  ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นวรรณกรรมประเภทต่างๆ ทั้งคลาสสิค สมัยใหม่ และร่วมสมัย การฝึกประเมินคุณค่าและบรรณาธิกรบทแปล

2241639         การประเมินและบรรณาธิกรงานแปล                                       

การประเมินโดยเปรียบเทียบบทแปลภาษาไทยกับต้นฉบับภาษาต่างประเทศที่คัดสรรในแง่ความเที่ยงตรงของอรรถสาระและเจตนา  การประเมินความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช้ในบทแปล   การประเมินความเหมาะสมของการเลือกคำ  และรูปวากยสัมพันธ์  การฝึกบรรณาธิกรงานแปลภาษาไทย

2241640         เรื่องคัดเฉพาะในการแปล                                                    

หัวข้อที่น่าสนใจทางทฤษฎีและวิธีวิทยาการแปล

2241681        หลักเทศานุวัตน์เบื้องต้น                                                            

ขั้นตอนการแปลและกระบวนการเทศานุวัตน์  การแปลภาษาอัตโนมัติ  และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปล การบริหารโครงการแปลและการควบคุมคุณภาพงานแปลในกระบวนการเทศานุวัตน์

2241711        สารนิพนธ์                                                                             

2241811        วิทยานิพนธ์                                                                             

2241896        สอบประมวลความรู้                        

 

หมายเหตุ  วิชาที่มีสัญลักษณ์ * คือ วิชาบังคับ

ทุกภาคการศึกษาเปิดรายวิชา : 2241711 สารนิพนธ์  2241811 วิทยานิพนธ์  และ 2241896 สอบประมวลความรู้

วิชาเลือกที่เปิดสอนแล้วในแต่ละภาคการศึกษาจะไม่เปิดซ้ำอีกในภาคการศึกษาถัดไป

 

การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี : 2241621 TRAN STUD

ภาคปฏิบัติ เลือกสอบ 2 วิชา จาก 4 วิชานี้ :

 1. 2241635 TRAN BUSINESS
 2. 2241636 TRAN LEGAL
 3. 2241637 TRAN LIT
 4. 2241633 TRAN PRINT MED

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

 ระยะเวลาการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา  

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมิลผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในระดับดีมาก
 2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

– หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล): CU-TEP 80 คะแนนขึ้นไป TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)

ค่าเล่าเรียน

25,500 (ชาวไทย)

88,700 (ชาวต่างประเทศ)

บาท/ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,000 บาท/ภาคการศึกษา
รวม

49,500 (ชาวไทย)

112,700 (ชาวต่างประเทศ)

บาท/ภาคการศึกษา