อ.ม. สายการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561

Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Interpretation

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

แผน ข (สายการล่าม)

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน           33       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ                                 30       หน่วยกิต

รายวิชาเลือก                                   3       หน่วยกิต

รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง                 3        หน่วยกิต

รายวิชา

แผน ข  (สายการล่าม)

         รายวิชาบังคับ      (30 หน่วยกิต)

2241641 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1 3(2-2-8)
2241642 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2 3(2-2-8)
2241643 การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-8)
2241644 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 3(2-2-8)
2241645 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-8)
2241661    วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม 3(3-0-9)
2241663           การล่ามจากเอกสาร 3(2-2-8)
2241664 การล่ามในการประชุม 3(2-2-8)
2241665 สัมมนาการล่าม 3(3-0-9)
2241666 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2 3(2-2-8)

          รายวิชาเลือก      (3 หน่วยกิต) ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

2241662     เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม 3(2-2-8)
2241667 ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษาในหลายสาขาวิชาชีพ 3(2-2-8)

         รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง                                                               3 หน่วยกิต

2241711 สารนิพนธ์ 3(0-12-0)

แผนการศึกษา

    แผน ข  (สายการล่าม)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

          2241641 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1      3 หน่วยกิต

         2241644 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย       3 หน่วยกิต

         2241661 วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม                                            3 หน่วยกิต                         

                                                                    รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

         2241643 การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ         3 หน่วยกิต

         2241645 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ       3 หน่วยกิต

         2241667 ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษา          3 หน่วยกิต

                      ในหลายสาขาวิชาชีพ                                         

                                                                   รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

         2241642 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2      3 หน่วยกิต

         2241665 สัมมนาการล่าม                                                                 3 หน่วยกิต

         2241666 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2    3 หน่วยกิต

                                                                   รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

         2241664 การล่ามในการประชุม                                         3 หน่วยกิต

         2241663 การล่ามจากเอกสาร                                           3 หน่วยกิต

         2241711 สารนิพนธ์                                                         3 หน่วยกิต

         2241896 สอบประมวลความรู้                                            S / U

                                                                    รวม               9 หน่วยกิต      

คำอธิบายรายวิชา

2241641        การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1                               

หลักการ  ขั้นตอน  การฝึกทักษะการเป็นล่ามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยสำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป  การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241642        การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2                                   

การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  สำหรับเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลสำคัญในด้านต่างๆ  ในหัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241643        การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ                                

หลักการ  ขั้นตอน  และการฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  สำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป  การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241644        การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย                                   

หลักการ  ขั้นตอน  การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241645        การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ                                    

หลักการ  ขั้นตอน  การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241661         วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม                                                           

มโนทัศน์พื้นฐาน  ทฤษฎี  และวิธีวิทยาการทางวาทกรรมวิเคราะห์   การประยุกต์ใช้ในการล่าม   การฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติงานล่ามสำหรับวามกรรมการพูดในสถานการณ์ต่างๆ

2241662        เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม                                           

หลักการพื้นฐานในการพูดในที่สาธารณะ  การประยุกต์ใช้ในการล่ามทั้งแบบพูดตามและพูดพร้อม  การฝึกใช้เทคนิคการพูดในที่สาธารณะสำหรับล่าม

2241663        การล่ามจากเอกสาร                                                                    

หลักการ  ขั้นตอน  และการฝึกทักษะการล่ามจากเอกสาร  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241664        การล่ามในการประชุม                                                                  

การฝึกใช้เทคนิคการล่ามต่างๆ ในการประชุมในสถานการณ์สมมุติ     ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพผลงานของล่ามในการประชุม 

2241665         สัมมนาการล่าม                                                                       

การอภิปราย  วิเคราะห์  และวิจารณ์งานล่ามที่คัดสรรมา  แนวทางด้านทฤษฎีและวิธีการแปลแบบต่างๆ  ประเด็นเกี่ยวกับศาสตร์การล่ามที่น่าสนใจในปัจจุบัน

2241666        การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2                                

การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยในหัวข้อที่มีความเฉพาะทางและมีเนื้อหาซับซ้อน  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 

2241667        ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษาในหลายสาขาวิชาชีพ              

หลักการและแนวปฏิบัติในการสื่อสารทางภาษา ภาษา ศัพท์ และมโนทัศน์ที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับหลักการของศาสตร์ต่าง ๆ

2241711        สารนิพนธ์                                                                                 

2241896        สอบประมวลความรู้                                                                   

 

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมิลผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในระดับดีมาก
  2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

– หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม): CU-TEP 91 คะแนนขึ้นไป TOEFL iBT 93 ขึ้นไป หรือ IELTS 7.0 ขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)

ค่าเล่าเรียน 25,500 (ชาวไทย)
88,700 (ชาวต่างประเทศ)
บาท/ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 89,000 บาท/ภาคการศึกษา
รวม 114,500 (ชาวไทย)
177,700 (ชาวต่างประเทศ)
บาท/ภาคการศึกษา