ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

คุณวุฒิ

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยในวารสาร

  1. ปภาดา แก้วก่อง, ทองทิพย์ พูลลาภ และ ศิริพร ศรีวรกานต์. การแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติในนวนิยายเรื่อง The Council of Animals ของ Nick McDonell. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ธันวาคม 2566. 19(2), 188–237.  TCI2
  2. อรสุรางค์ แสงสมสุรศักดิ์ และ ทองทิพย์ พูลลาภ.  การแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย.  วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2565.51(2), 91-114. TCI 1
  3. Bunsorn, Maliwan and Tongtip Poonlarp. The Translation of Thai Standard Amplifiers into English. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics. (2562). 23(1), 59-83. (Education Resources Information Center (ERIC))
  4.  Sakolkarn Insai and Tongtip Poonlarp. More Heads Are Better than One: Peer Editing in a Translation Classroom of EFL Learners. PASAA: Journal of Language Teaching and Learning in Thailand. (July-December 2560). 54(2), 82-107. (TCI 1, ASEAN Citation Index Center (ACI), and Education Resources Information Center (ERIC))
  5. Poonlarp, Tongtip and Nattarath Leenakitti. ‘What do employers want?’ A study of online job advertisements for translators in Thailand. Journal of Language and Culture. (กรกฎาคม 2559). 35(2), 7-33. (TCI 1)
  6. ทองทิพย์ พูลลาภ. ความต้องการล่ามในตลาดแรงงานไทย: การศึกษาประกาศรับสมัครงานออนไลน์. วารสารอักษรศาสตร์. (กรกฎาคม 2559). 45(2), 263-303. (TCI 1)

รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer review)

  1. Bunsorn, Maliwan and Tongtip Poonlarp. 2563. A Corpus-based Analysis of Linguistic Realizations of Thai Amplifiers Preferred by Thai and Non-Thai Translators. Proceedings of HMAs 40thAnniversary: Approaching the Future through Multidisciplinary Research. School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand. 9 มิถุนายน 2563. 42-49.

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  1. Hospitalk บทเรียนในรูป Application สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สายสนับสนุนฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561
  2. Thai Foods Term พจนานุกรมศัพท์อาหารไทยในรูปแบบ Application พ.ศ. 2561