รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส

ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

คุณวุฒิ

M.A. (English), University of Wisconsin

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

บทความวิจัยในวารสาร

  1. พูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์ และ ปรีมา มัลลิกะมาส. “การสื่อความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยในภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา รวมเรื่องสั้น กลิ่นฟาง” วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2563. 49(2), 67-97. (TCI 2)
  2. ปรีมา มัลลิกะมาส และ สมจิต จิระนันทิพร. “ปัญหาการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย.” วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2559. 45(2), 213-268. (TCI 1)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer review)

จิรันธรา  ศรีอุทัย และ ปรีมา  มัลลิกะมาส. “การถ่ายทอดมโนทัศน์ที่สื่อโดย “จะ” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในตัวบทวรรณกรรม.” ทุนวิจัยในโครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. ตุลาคม 2562.

บทความวิจัยใน Monograph, Book Series

สุนิจ  สุตัณฑวิบูลย์ และ ปรีมา  มัลลิกะมาส. “ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ.” ใน ภาษาอังกฤษปริทัศน์. ปทมา  อัตนโถ บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. 16-41.

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ตามนิยามที่ ก.พ.อ. กำหนด)

ปรีมา มัลลิกะมาส. Hospitalk บทเรียนในรูป Application สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สายสนับสนุนฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561