รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล

คุณวุฒิ

Ph.D. (Comparative Literature/Translation Studies), University College London

M.A. (Comparative Literature), University College London

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer review)

  1. แพร จิตติพลังศรี. “ประวัติศาสตร์และวาทกรรมการแปลของไทย” ทุนพัฒนานักวิจัย/เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). เมษายน 2563.

บทความวิจัยใน Monograph, Book Series

  1. Chittiphalangsri, Phrae. ‘From Plagiarism to Incense Sticks: the making of self and the other in Thai translation history’ in A World Atlas of Translation, Yves Gambier and Ubaldo Stecconi (eds), Amsterdam: John Benjamins. 2562, 1st edition.
  2. Chittiphalangsri, Phrae and Valerie Henitiuk. ‘Orientalism’ in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds), London: Routledge. 2562, 3rd edition.
  3. แพร จิตติพลังศรี. “การแปลและวรรณกรรมวิจารณ์” ใน นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2562, พิมพ์ครั้งที่ 1.

หนังสือ

  1. แพร จิตติพลังศรี. ‘พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,’ วรรณเภตรา ข้ามขอบฟ้าวัฒนธรรม: รวมบทศึกษาพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ: โครงการทางวิชาการและวิจัยเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2562.
  2. แพร จิตติพลังศรี. ‘วรรณกรรมกับการแปล,’ หนังสือเรียนวรรณคดีทัศนา ๒ วรรณกรรมข้ามศาสตร์, กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2560.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ตามนิยามที่ ก.พ.อ. กำหนด)

Chittiphalangsri, Phrae. (2560). Book Review: Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies, Edwin Gentzler, New Voices in Translation Studies, 17, 132-136.