รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล

คุณวุฒิ

Ph.D. (Comparative Literature/Translation Studies), University College London

M.A. (Comparative Literature), University College London

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer review)

 1. แพร จิตติพลังศรี. “ประวัติศาสตร์และวาทกรรมการแปลของไทย” ทุนพัฒนานักวิจัย/เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). เมษายน 2563.

บทความวิจัยใน Monograph, Book Series

 1. Chittiphalangsri, Phrae. ‘Antipodean Translation: reconfiguring the space and ecology of dialectal movement in Thai experimental literary translation.’ in Translation Studies and Ecology: Mapping the Possibilities of a New Emerging Field, Maria Dasca Batalla and Rosa Cerarols (eds), London: Routledge, 2567, 1st edition.
 2. Chittiphalangsri, Phrae. ‘Traversing the Peninsulas and Archipelagos: translationscapes in antipodean Southeast Asia’ in Of Peninsulas and Archipelagos: the landscape of translation in Southeast Asia, Phrae Chittiphalangsri and Vicente L. Rafael (eds), London: Routledge. 2566, 1st edition.
 3. Techawongstien, Koraya and Phrae Chittiphalangsri. ‘One Thai: the Politics of Singularity in the Thai landscape of translation’ in Of Peninsulas and Archipelagos: the landscape of translation in Southeast Asia, Phrae Chittiphalangsri and Vicente L. Rafael (eds), London: Routledge. 2566, 1st edition.
 4. Phanthaphoommee, Narongdej, Koraya Techawongstein and Phrae Chittiphalangsri. ‘Online Collaboration for Political Resistance: A Case of Multilingual Translations by Thailand’s Free Youth Supporters’ in Translation Politicised and Politics Translated, Ali Almanna and Juliane House (eds), Oxford: Peter Lang. 2566, 1st edition.
 5. Chittiphalangsri, Phrae. ‘Knowledges of Translation: Southeast Asia’ in A Cultural History of Translation, Lieven D’hulst (ed), London: Bloomsbury. 2566, 1st (Knowledge volume editor: Denise Merkle and Chan Tak Hung Leo)
 6. Chittiphalangsri, Phrae. ‘From Plagiarism to Incense Sticks: the making of self and the other in Thai translation history’ in A World Atlas of Translation, Yves Gambier and Ubaldo Stecconi (eds), Amsterdam: John Benjamins. 2562, 1st edition.
 7. Chittiphalangsri, Phrae and Valerie Henitiuk. ‘Orientalism’ in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds), London: Routledge. 2562, 3rd edition.
 8. แพร จิตติพลังศรี. “การแปลและวรรณกรรมวิจารณ์” ใน นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2562, พิมพ์ครั้งที่ 1.

หนังสือ

 1. Chittiphalangsri, Phrae and Vicente L. Rafael. (eds). Of Peninsulas and Archipelagos: the landscape of translation in Southeast Asia, London: Routledge. 2566, 1st edition.
 2. แพร จิตติพลังศรี. ‘พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,’ วรรณเภตรา ข้ามขอบฟ้าวัฒนธรรม: รวมบทศึกษาพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ: โครงการทางวิชาการและวิจัยเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2562.
 3. แพร จิตติพลังศรี. ‘วรรณกรรมกับการแปล,’ หนังสือเรียนวรรณคดีทัศนา ๒ วรรณกรรมข้ามศาสตร์, กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2560.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ตามนิยามที่ ก.พ.อ. กำหนด)

 1. เอกชัย วังประภา และ แพร จิตติพลังศรี. พี่หมีสารพัดที่. กรุงเทพฯ: Sand Clock Books (แปลจากนิทานภาพสำหรับเด็กเรื่องThe Everywhere Bear ของ Julia Donaldson and Rebecca Cobb). 2564.
 2. Chittiphalangsri, Phrae. (2560). Book Review: Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies, Edwin Gentzler, New Voices in Translation Studies, 17, 132-136.