อ.ม. สายการล่าม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2566

Master of Arts Program in Translation and Interpretation: Interpretation

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             36       หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2  ปี ไม่เกิน 4 ปีนับจากปีการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

แผน ข (สายการล่าม)

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน           33       หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ                                 30       หน่วยกิต

รายวิชาเลือก                                   3       หน่วยกิต

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ                  3        หน่วยกิต

รายวิชา

แผน ข  (สายการล่าม)

รายวิชาบังคับ      (30 หน่วยกิต)

2241641  การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1         3(2-2-8)
2241642  การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2         3(2-2-8)
2241643  การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ            3(2-2-8)
2241645  การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ          3(2-2-8)
2241646  การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1       3(2-2-8)
2241661  วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม                                                3(3-0-9)
2241663  การล่ามจากเอกสาร                                                              3(2-2-8)
2241664  การล่ามในการประชุม                                                           3(2-2-8)
2241665  สัมมนาการล่าม                                                                     3(3-0-9)
2241666  การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2       3(2-2-8)
 

รายวิชาเลือก      (3 หน่วยกิต) ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

2241611  เอกัตศึกษา                                                                         3(0-12-0)

2241660  ทักษะและความรู้พื้นฐานสำหรับล่าม                                    3(2-2-8)

 

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

2241711  สารนิพนธ์                                                                           3(0-12-0)

 

แผนการศึกษา

แผน ข  (สายการล่าม)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2241641 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1           3 หน่วยกิต

2241646  การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1       3 หน่วยกิต

2241661 วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม                                                 3 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2241643 การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ         3 หน่วยกิต

2241645 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ       3 หน่วยกิต

2241660 ทักษะและความรู้พื้นฐานสำหรับล่าม                                  3 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2241642 การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2      3 หน่วยกิต

2241665 สัมมนาการล่าม                                                                 3 หน่วยกิต

2241666 การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2    3 หน่วยกิต

รวม               9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2241664 การล่ามในการประชุม                                                     3 หน่วยกิต

2241663 การล่ามจากเอกสาร                                                      3 หน่วยกิต

2241711 สารนิพนธ์                                                                    3 หน่วยกิต

2241896 สอบประมวลความรู้                                                      S / U

รวม               9 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

2241641        การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1

หลักการ  ขั้นตอน  การฝึกทักษะการเป็นล่ามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยสำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป  การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241642        การล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2

การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  สำหรับเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลสำคัญในด้านต่างๆ  ในหัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241643        การล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักการ  ขั้นตอน  และการฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดตามจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  สำหรับการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลทั่วไป  การสัมภาษณ์ และการพูดในหัวข้อทั่วไป การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241645        การล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักการ  ขั้นตอน  การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 2241646       การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1 หลักการ  ขั้นตอน  และทักษะการล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา  

2241661         วาทกรรมวิเคราะห์ในการล่าม

มโนทัศน์พื้นฐาน  ทฤษฎี  และวิธีวิทยาการทางวาทกรรมวิเคราะห์   การประยุกต์ใช้ในการล่าม   การฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติงานล่ามสำหรับวามกรรมการพูดในสถานการณ์ต่างๆ

2241663        การล่ามจากเอกสาร

หลักการ  ขั้นตอน  และการฝึกทักษะการล่ามจากเอกสาร  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241664        การล่ามในการประชุม

การฝึกใช้เทคนิคการล่ามต่างๆ ในการประชุมในสถานการณ์สมมุติ     ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพผลงานของล่ามในการประชุม

2241665         สัมมนาการล่าม

การอภิปราย  วิเคราะห์  และวิจารณ์งานล่ามที่คัดสรรมา  แนวทางด้านทฤษฎีและวิธีการแปลแบบต่างๆ  ประเด็นเกี่ยวกับศาสตร์การล่ามที่น่าสนใจในปัจจุบัน

2241666        การล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 2

การฝึกทักษะการเป็นล่ามพูดพร้อมจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยในหัวข้อที่มีความเฉพาะทางและมีเนื้อหาซับซ้อน  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

2241611        เอกัตศึกษา

การค้นคว้าในหัวข้อที่ผู้ศึกษาแต่ละคนสนใจเพื่อกำหนดประเด็นทางการแปล การนำเสนอและอภิปรายประเด็นดังกล่าว

2241660      ทักษะและความรู้พื้นฐานสำหรับล่าม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการล่าม การล่ามรูปแบบต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับล่าม

2241711        สารนิพนธ์

2241896        สอบประมวลความรู้

 

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา ในหลักสูตร นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมิลผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) จะต้องผ่านการฝึกงาน-ปฏิบัติงานล่ามการประชุม อย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีความรู้ทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในระดับดีมาก
  2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

– หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม): CU-TEP 91 คะแนนขึ้นไป TOEFL iBT 93 ขึ้นไป หรือ IELTS 7.0 ขึ้นไป  

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)

ค่าเล่าเรียน

25,500 (ชาวไทย)

88,700 (ชาวต่างประเทศ)

บาท/ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 89,000 บาท/ภาคการศึกษา
รวม

114,500 (ชาวไทย)

177,700 (ชาวต่างประเทศ)

บาท/ภาคการศึกษา