“การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” (เต็มแล้ว)

“การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)”

โครงการอบรม “การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” เป็นการอบรมที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์ตัวบทและงานแปล ฝึกแปลตัวบทที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจแก้และประเมินงานแปล
? รับสมัครจำกัดจำนวน 30 ท่าน

✅ อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

ได้แก่ วันเสาร์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2566  วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 มกราคม 2567  วันเสาร์ที่ 3, 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2567  และวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

? ค่าอบรม คนละ 8,000 บาท
______________
?สมัครได้ที่ >>> www.cascachula.com
? >>ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง Account ก่อนเลือกหลักสูตรที่จะสมัคร

ประเมินผลโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการเรียน การทดสอบความสามารถในการตีความ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และมีความรับผิดชอบทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอักษรศาสตร์ จะออกหนังสือสำคัญให้เป็นหลักฐานแก่ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการ
  2. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการและสอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้