“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม” (เต็มแล้ว)

“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม”

การอบรมเรื่องทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุมจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการล่ามการประชุมด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นล่ามการประชุม โดยมุ่งฝึกทักษะในการแปลทั้งแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมในหัวข้อที่มีการประชุมจริง ผู้เรียนจะได้ทราบหลักการและเทคนิควิธีในแปลแบบล่าม ภาษาที่ใช้ในการเรียนคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนสามารถนำหลักการและทักษะที่ตนพัฒนาขึ้นมาไปใช้กับคู่ภาษาอื่นได้  

? รับสมัครจำกัดจำนวน 14 ท่าน

✅ ทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 มกราคม ถึงวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

ได้แก่ วันเสาร์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2567  วันเสาร์ที่ 3, 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2567  และวันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2567

? ค่าอบรม คนละ 17,000 บาท
?สมัครได้ที่ >>> www.cascachula.com
? >>ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง Account ก่อนเลือกหลักสูตรที่จะสมัคร

ประเมินผลโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการเรียน และมีความรับผิดชอบทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอักษรศาสตร์ จะออกหนังสือสำคัญให้เป็นหลักฐานแก่ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการ

2. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการและสอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้