อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์

 

คุณวุฒิ

Ph.D. (Translation and Language Sciences)                        Universitat Pompeu Fabra, พ.ศ. 2566

MA. (Translation Studies)                                                       Universitat Pompeu Fabra, พ.ศ. 2560

MA. (Translation, Interpreting and Intercultural Studies) Universitat Autònoma de Barcelona, พ.ศ. 2559

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาษาสเปน)                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557

 

รางวัลและเกียรติประวัติ

– ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

– รางวัลเงินทุนอนุสรณ์ ดร.เดโช อุตตรนที ประจำปีการศึกษา 2556 (แต้มเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาเอกภาษาสเปน 4.00) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

– รางวัลเงินทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประจำปีการศึกษา 2556 รายวิชา 2202311 แปลอังกฤษ-ไทย และปีการศึกษา 2555 รายวิชา 2202314 แปลไทย-อังกฤษ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

– รางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award (โครงการยุวศิลปินไทย มูลนิธิ SCG) สาขาวรรณกรรม ปี 2553 และ 2557

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

            ก.  บทความวิจัยในวารสาร

Animmarn Leksawat.  Blurring the line between professional and amateur subtitling: the case of Thai TV series, English subtitles and Spanish fansubs. Miedzy Oryginalem a Przekladem (Between Original and Translation).  2565.

ข.  รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer review)

            ค.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer review)

ไม่มี

ง.  บทความวิจัยใน Monograph, Book Series

ไม่มี

 

ตำรา

ไม่มี

 

หนังสือ

ผลงานรวมเล่ม

– รวมเรื่องสั้น “เงาแปลกหน้า” รางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award 2014 สาขาวรรณกรรม พิมพ์รวมเล่มกับสำนักพิมพ์ ArtyHOUSE ปี 2560

– รวมเรื่องสั้น “อย่าด่วนตัดสิน” รางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award 2010 สาขาวรรณกรรม พิมพ์รวมเล่มกับ

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ปี 2555

 

บทความทางวิชาการ (Review  Article)

ไม่มี

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ตามนิยามที่ ก.พ.อ. กำหนด)

ไม่มี

 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  (ตามนิยามที่ ก.พ.อ. กำหนด)

ไม่มี