เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขัตติยานี จักรีวงศ์ ทะนงอาจ
อรนาฏ ราชนารี ศรีสง่า
เคียงองค์อินทร์ ปิ่นรัฐ กษัตรา
วัลลภา จงรัก มั่นภักดี

เพ็ญสรวลแย้ม เย็นอุรา ประชาไทย
ถวายชัย เฉลิมพระชนม์ มงคลดิถี
พรไตรรัตน์ ทรงสิทธิ์ ฤทธิ์รุจี
บรมราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ผู้ประพันธ์)