• กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  รายการ Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep.3

  วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep.3 ร่วมพูดคุยกับอาจารย์พงศ์พันธ์ุ จันทร์สุกรี อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริหารสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วพบกันค่ะ До встречи!

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การประชุม (ออนไลน์) การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

  *รายละเอียด Call for Participation* การประชุม (ออนไลน์) การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย หัวข้อ: โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 11 – 12 มกราคม 2564 จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจส่ง “ข้อเสนอ” เพื่อเข้าร่วมแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. การจัดการศึกษา (Pedagogy) – หลักสูตร เช่น การออกแบบหลักสูตร การประกันคุณภาพ การพัฒนาประมวลรายวิชา…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  สาขาวิชาภาษาจีน จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา”

  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา” (China that I have experienced in the past six decades) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สารสิน วีระผล ศาสตราภิชานเงินทุน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี นักวิชาการอาวุโสด้านจีนศึกษามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงานเกี่ยวกับจีน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนตลอดระยะเวลา 60…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  วิดีทัศน์ย้อนหลัง งานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19”

  เชิญชมวิดีทัศน์ย้อนหลัง กิจกรรมงานเสวนาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อการเสวนาและวิทยากรมีดังนี้ 1. “พลวัตของภาษาในโลกวรรณกรรมไทยยุคโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 2. “พันธกิจและบทบาทของภาษาไทยในวิกฤติโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข 3. “ผัสสะของภาษาในเพลงและสื่อร่วมสมัยยุคโควิด-19” วิทยากร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  อักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21”

       เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัตถกาญจน์ อารีศิลป จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข  …

 • ภาพข่าวกิจกรรม

  คณะอักษรศาสตร์เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะอักษรศาสตร์และฝ่ายจัดการอาคาร อาคารมหาจักรีสิรินธร เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยจัดห้องเรียนตามข้อปฏิบัติเรื่องระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ ทำความสะอาดห้องเรียน ติดป้ายตารางสอน ป้ายติดต่อประสานงาน และป้ายจำนวนที่นั่งต่อห้องเรียน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 ได้ติดป้ายเว้นระยะห่างและป้ายห้ามนั่งสำหรับที่นั่งบางแถว นอกจากนี้ จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการแบบ Physical Distancing เพิ่มเติม เพื่อรองรับนิสิตที่ต้องการเข้าถึงการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทั้งในพื้นที่อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารี ดังนี้ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร จัดโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 100 ที่นั่ง มีปลั๊กไฟอำนวยความสะดวกนิสิตที่ใช้งานอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งติดป้ายเว้นระยะห่างตามโต๊ะ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสร จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะให้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์…

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนสิงหาคม 2563

  คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม เป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ เป็นผู้พิจารณาออกแบบทดสอบพร้อมตรวจ ในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์” สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์การแพทย์ (History of Medicine) นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 192 คน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. 1. 1 สิงหาคม 2563 เรื่อง “ประวัติความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกัมพูชา-ไทย” โดย อ.ดร.ธิบดี บัวคำศรี 2. 8 สิงหาคม 2563 เรื่อง “นิราศเกาะแก้วฯ มุมมองและประสบการณ์การเยือนอินเดียของ…

 • ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

  รางวัลจากการประกวดเรียงความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาสเปนคือ นายธนพล ทรงทับทิม น.ส.ชนกนันท์ ศรีเมือง และ น.ส.จันทรัสม์ โพธิ์คงสิริเดช ได้เข้ารับรางวัลจากการประกวดเรียงความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย การประกวดครั้งนี้จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย และมีนาย Emilio de Miguel Calabia เอกอัครราชทูตสเปน และนาย Christian Rehren Bargetto เอกอัครราชทูตชิลีเป็นประธานในการมอบรางวัล รางวัลที่ 1: “SIEMPRE APAGA…

 • ภาพข่าวกิจกรรม

  รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ประจำปี 2563

  ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ประจำปี 2563 ดังนี้ รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ระดับดีเด่น นางสาวหทัยชนก แสงศศิธร กลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีและการศึกษา ได้รับรางวัลจากผลงานการใช้ Line Official Account เพื่อพัฒนาหน่วยโสตทัศนศึกษา นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานตัวช่วยในการเก็บข้อมูล Daily KPI ภาควิชาภูมิศาสตร์ รางวัลผลงานพัฒนากระบวนการทำงาน ระดับดีมาก ผู้ได้รับรางวัลจากผลงาน ขั้นตอนการขออนุมัติใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากแต่ละกลุ่มภาควิชา (บริหาร) ได้แก่ นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นางสาววันพิมา ควนสุวรรณ์…