• งานพิธีการ

  วันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  ชโย ชโย สถานสิกขะถ้วน ร้อยสาม ยอยศสง่าพระนาม แจ่มจ้า “จุฬาลงกรณ์” สยาม อินทรราช เลอพ่อ พระมงกุฎเกล้าเผ้าหล้า ประดิษฐไว้เป็นเฉลิมฯ เผดิมเดชนำชาติก้าว ไกลเดินทันโลกอารยะเจริญ รุดหน้า นิสสิตแซ่สรรเสริญ บังคมบาท พระเฮย สืบพระราชปณิธานกล้า กว่าฟ้าดินกษัยฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาส ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ผู้ประพันธ์ ภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ณ คณะอักษรศาสตร์

  วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 7.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 103 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2458 เป็นวันสถาปนาคณะ…

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  วันสถาปนาสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ประจำปี 2562

  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ครบรอบ 33 ปี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ ธีรพจนี รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี และครบรอบ 52 ปี ของการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  งานพิธีการ

  พิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาส 103 ปี อักษรศาสตร์

  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาส 103 ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร จากมุมมองนักอักษรศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  บันทึกการขับเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ขอเชิญรับชมบันทึกการขับเสภาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปิดแสดงในงานพิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แต่งคำประพันธ์ และนายกวินภพ ทองนาค นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ขับเสภา https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives/videos/777422389364882/?v=777422389364882 ผู้สนใจสามารถอ่านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook fanpage “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2562

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมพิธี การนี้ ชมรมภาษาไทย ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ และนิสิตในรายวิชาพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดการแสดงต่างๆ ถวาย ได้แก่ การอ่านบทราชสดุดี การแสดงระบำพรหมาสตร์ การบรรเลงวงเครื่องสายผสมเปียโน…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  งานพิธีการ

  ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

  ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชมการแสดง -ระบำพรหมาสตร์ (ชมรมนาฏศิลป์) -เพลงต้อยตริ่ง 2 ชั้น คำร้องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง หนามยอกเอาหนามบ่ง (ชมรมดนตรีไทย) -การอ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่อง เวนิสวาณิช องก์ 4 ตอน 1 (ฉากพิพากษาคดีของไชล็อกกับอันโตนิโย) -การขับร้องเพลงหมู่ “สาส์นรัก” คำร้องจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ท้าวแสนปม -การขับร้องเพลงหมู่…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  คณะอักษรศาสตร์เข้ารับประทานพระไตรปิฎก ฉบับภาษาเขมร

  วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหาร และผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้ารับประทานพระไตรปิฎกฉบับภาษาเขมร เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พระไตรปิฎกดังกล่าว เป็นชุดที่สมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ถวายไว้แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า “พระพุทธศาสนานั้น มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘พระธรรมวินัย’ เมื่อสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า…