• ภาพข่าวกิจกรรม

  กิจกรรม หัวข้อ “ภาษาไทยมาจากไหน” เนื่องในโอกาสงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

  รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) ร่วมสนทนากับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (ภาควิชาภาษาไทย) และ ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก) ในหัวข้อ “ภาษาไทยมาจากไหน” เนื่องในโอกาสงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/watch/live/?v=3220293147993281

 • กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  LIS Journal Club ชวนคุยเรื่องความสำคัญของ ‘หลักฐาน’ ในยุค fake news

  “In such difficult times, we don’t just need truth. We need proof.” LIS Journal Club ชวนคุยเรื่องความสำคัญของ ‘หลักฐาน’ ในยุค fake news จากหนังสือ A Matter of Facts The Value of Evidence in an Information Age…

 • ภาพข่าวกิจกรรม

  สัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2563

       วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอักษรศาสตร์จัดสัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในช่วงโควิด-19 โดยมี อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ      ก่อนเข้าสู่การบรรยายของวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาและแนะวิธีการปรับตัวเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบผสม (blended learning) และแบบออนไลน์…

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนกรกฎาคม 2563

  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยา จินตโกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย – เยอรมัน โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา เชิญอาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายในการจัดทำวีดิทัศน์โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ รอบปลายปี 2563 คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

  ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก เปิดอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ รอบปลายปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน (เรียนในห้องเรียนครึ่งหนึ่งและเรียนออนไลน์ครึ่งหนึ่ง) คอร์สที่เรียนออนไลน์100% คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1,2,3 เสาร์ 9:00-12:00 น. คอร์สภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 และ 3 เสาร์ 9:00-12:00 น. คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 เสาร์ 9:00-12:00 น. คอร์ส JLPT N4 เสาร์ 13:00-16:00…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  อักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว”

       วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 เรื่อง “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว” ผ่านโปรแกรม Zoom โดย อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ…

 • โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา
  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

  อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเชิงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ทั้งจากสุราและบุหรี่ ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “จาก ‘หลักธรรม’ สู่ ‘รูปธรรม’ การสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม” เผยแพร่ใน https://www.buddhistfordev.com/event111

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 “วรรคทองที่ติดตรึงใจในวรรณกรรมไทย”

  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓ โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “#วรรคทองที่ติดตรึงใจในวรรณกรรมไทย” กติกา:คัดวรรคทองที่ประทับใจมา ๑ ตัวอย่างจากตัวบทวรรณกรรมไทย ซึ่งอาจเป็นวรรณคดีโบราณหรือวรรณกรรมปัจจุบันก็ได้ เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ประทับใจอย่างสั้นๆ โดยเขียนคำตอบที่ใต้โพสต์ของกิจกรรมนี้ในเพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ให้จบสมบูรณ์ภายใน ๑ คอมเมนต์ ๑ ท่านมีสิทธิ์ส่งได้ ๑ คำตอบ หมดเขตร่วมสนุกในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น. ประกาศผลในวันที่ ๓๑…

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  อักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง : ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด

  วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 1 เรื่อง “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยอาจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.…