• ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครูผู้สอนภาษาสเปนจากโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยอาจารย์ David Gutiérrez Menéndez ได้บรรยายในหัวข้อ Usos de los artículos en español อาจารย์อธิบายและยกตัวอย่างการใช้คำนำหน้านามในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากที่ปรากฏตามตำราเรียน โดยเฉพาะกรณีที่มีการละคำนำหน้านาม ส่วน ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ได้บรรยายหัวข้อ Errores comunes de los estudiantes de español อาจารย์ได้สรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของผู้เรียนชาวไทยจากงานวิจัยต่าง…

 • ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  คณบดีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายด้านการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้มนุษยศาสตร์ของประเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ คณะอักษรศาสตร์และ สอวช. จะร่วมมือพัฒนานโยบายและออกแบบกลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้านมนุษยศาสตร์ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนสิงหาคม 2563

  คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม เป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ เป็นผู้พิจารณาออกแบบทดสอบพร้อมตรวจ ในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์” สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์การแพทย์ (History of Medicine) นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 192 คน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  การบรรยาย “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา”

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา” (China that I have experienced in the past six decades) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สารสิน วีระผล ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี นักวิชาการอาวุโสด้านจีนศึกษามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงานเกี่ยวกับจีน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา…

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนกรกฎาคม 2563

  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยา จินตโกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย – เยอรมัน โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา เชิญอาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายในการจัดทำวีดิทัศน์โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา…

 • โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา
  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

  อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเชิงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ทั้งจากสุราและบุหรี่ ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “จาก ‘หลักธรรม’ สู่ ‘รูปธรรม’ การสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม” เผยแพร่ใน https://www.buddhistfordev.com/event111

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนมิถุนายน 2563

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตถกาญจน์ อารีศิลป ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สื่อสารงานวิจัยอย่างไรให้ Touch ใจคนออนไลน์” ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนพฤษภาคม 2563

  อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคิรทรวิโรฒ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงราย” อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์…

 • ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล จะไปร่วมพูดคุยในรายการศิลป์เสวนา ในหัวข้อ”Have You Breakfast?: วิวาทะว่าด้วยการศึกษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมไทย”

  ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล จะไปร่วมพูดคุยในรายการศิลป์เสวนา ในหัวข้อที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ค่ะ

 • โครงการอักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

  การมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายร่มและถุงผ้าร่มในโครงการอักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  วันที่ 8 เมษายน 2563 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) ร่วมกับอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ ได้เข้ามอบเงินรายได้จากการจำหน่ายร่มและถุงผ้าร่มในโครงการอักษรศาสตร์รวมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุน ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนยังคงสามารถสั่งซื้อร่มและถุงผ้าร่มได้ตามรายละเอียดในภาพประกอบด้านล่าง