ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี/โท/เอก เข้าร่วมโครงการ The G-DORM Online Programs 2020

ประกาศรับสมัครนิสิตจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี/โท/เอก เข้าร่วมโครงการ The G-DORM Online Programs 2020

วัตถุประสงค์:
G-DORM เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Niigata University กับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งภูมิภาคน้ำโขง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านความเป็นผู้นำ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาค

ไฮไลท์โครงการ:
1.พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยร่วมทำโปรเจคร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างมหาวิทยาลัย ต่างภูมิภาค
2.การฝึกงานเสมือนจริง (Virtual OJT) ร่วมกับบริษัท/โรงงาน ชั้นนำจากเมืองนิงาตะ ประเทศญี่ปุ่น
3.โอกาสได้ไปเยี่ยมชมงานที่บริษัท/โรงงาน ในเมืองนิงาตะ (กรณีญี่ปุ่นเปิดให้เดินทางเข้าประเทศ และยกเลิกมาตรการกักตัว)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการ:
ผู้มีสิทธิ์สมัคร : นิสิตจุฬาฯ ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา

ข้อมูลการสมัคร:
• คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร (Winter): https://bit.ly/33FHQvK
• คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร (Spring): https://bit.ly/3jHaGRJ
• แบบฟอร์มการสมัคร: https://bit.ly/2GHM5xE
• แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวเอง (SOP): https://bit.ly/30HnjVG

รายละเอียดการสมัคร:
https://bit.ly/33GaZa4
(ผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่าน OIA เท่านั้น)

วันปิดรับสมัคร:
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 (ก่อนเวลา 17.00 น.)

ส่งใบสมัครที่:
คุณณัฏฐกานต์ nattakarn.pa@chula.ac.th และ คุณพรรณทิพย์ pantip.m@chula.ac.th
(รวมเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF เดียวก่อนส่ง)
สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
พี่นัท 02 218 3101 / พี่เฟิน 02 218 3127
————————————————————————–
Call for application! Exclusive for Chula Students (limited seats available)!!
The G-DORM Online Programs 2020
The G-DORM programs are a collaborative educational platform between Niigata University and four leading universities of the countries in the Mekong Region, organized with the purpose of developing future international leaders who will be capable of solving problems in the region and introducing revitalization issues from an integrated standpoint.

Program Highlights:
• Collaborative project-based work experiences
• Virtual OJT (on-the-job training) with Niigata’s regional companies that have international development capabilities
• Optional company/factory visits in Niigata, Japan (applicable only in the case that the two-week quarantine against COVID-19 after the arrival in Japan is cancelled)

Eligibility:
Both undergraduate and graduate students are eligible to apply.
Application documents:
• Application Guidance (Winter): https://bit.ly/33FHQvK
• Application Guidance (Spring): https://bit.ly/3jHaGRJ
• Application Forms: https://bit.ly/2GHM5xE
• Statement of Purpose Template: https://bit.ly/30HnjVG

Application guideline (all applicants need to be nominated through the OIA only): https://bit.ly/33GaZa4
Application Deadline: Sunday 25th October 2020 (before 17.00 hrs.)
Application must be submitted to nattakarn.pa@chula.ac.th and pantip.m@chula.ac.th (all files must be merged into one single PDF file).
For more information, please contact:
P’Fern 02 218 3127/ P’Nat 02 218 3101