ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตวิชาเอกของสาขาฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ระดับประเทศ

สาขาวิชาภาษาเยอรมันขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาเอกของสาขาฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน “Digitale Woche der deutschen Sprache“

ในหัวข้อ “Unsere neue Normalität – ชีวิตวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาเยอรมันขอขอบคุณสถาบัน Goethe-Institut Thailand และสมาคมครูผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยหรือ TDLV ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภาษาในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ แม้จะอยู่ในช่วงการสอบกลางภาค และแม้ว่าสภาวะการแข่งขันจะแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยก็ตาม

Liebe Studierende,
wir gratulieren und danken Euch sehr ♥️lich für Eure Teilnahme an den diesjährigen Aktivitäten. Ihr verdient großes Lob für das Mitmachen!

การแข่งขันเขียนเรียงความ (Aufsatzwettbewerb)
นางสาวจิรฐา หล่อบุญเรือง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันอภิปราย (Diskussionwettbewerb)
นางสาวภัณฑิรา ทนงธนะสิทธิ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน (Quiz über die D-A-CH-Länder) ระดับมหาวิทยาลัย
1) นางสาวชลภัส พรสวรรค์วงศ์
2) นางสาวสิรภัทร จงวัฒนาบุญ
ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดสื่อผสม (Multimedia-Wettbewerb)
1) นางสาวสโรชิณี จิรังวรพจน์
2) นางสาวเพ็ญพิชชา ยาวิลาศประดิษฐ์
3) นางสาวจิรฐา หล่อบุญเรือง
4) นางสาวพอฤทัย ตรีวัฒนสุวรรณ
ได้รับรางวัลชมเชย