• Uncategorized

  โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.45 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ” ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของการปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมต่างประเทศ และพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู้หรือการเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ที่เหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน การเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้คณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ แสดงความคิดเห็น และประสบการณ์การสอนภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการสอนร่วมกัน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตหรือบุคคลทั่วไปในสังคมนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์กล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งจัดการบรรยาย 2…

 • Uncategorized

  อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารี เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

  อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารี เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม นอกจากการจัดห้องเรียนตามข้อปฏิบัติเรื่องระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ในอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งอาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารีแล้ว ทางคณะยังได้เตรียมพร้อมในการเพิ่มเติมพื้นที่นั่งบริเวณโถงอาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้จำนวนกว่า 100 ที่เพื่อรองรับความต้องการพื้นที่เรียนของนิสิตและมีการวางสายปลั๊กไว้อำนวยความสะดวกนิสิตที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ค่ะ ส่วนนิสิตที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะ นอกจากเครื่องที่จัดไว้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสร นิสิตยังสามารถจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยในการใช้คอมพิวเตอร์ของคณะ ขอความร่วมมือให้นิสิตนำหูฟังของตนเองมาด้วยนะคะ

 • Uncategorized

  กิจกรรม IS Journal Club ในหัวข้อ 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 & 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴

  #JournalClub Social digital photograph & archiving เมื่อเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือช่วงเวลาประทับใจ ก็อดไม่ได้ที่จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพและแบ่งปันผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อช่วยบันทึกความทรงจำ แล้วแหล่งข้อมูลที่เก็บความทรงจำซึ่งเราคุ้นเคยอย่างพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจะมีบทบาทอย่างไรกับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IS Journal Club ในหัวข้อ Social digital photograph & archiving เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของภาพถ่ายและแนวทางสำหรับพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุในการรวบรวมภาพถ่ายผ่านสื่อสังคม กับรองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ และ อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ผ่านเนื้อหาที่นำเสนอในบทความเรื่อง…

 • Uncategorized

  คณะอักษรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

  คณะอักษรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 แขนงวิชาคือ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 นี้ เปิดรับสมัคร 2 แขนงวิชาคือภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือติดต่อที่สาขาวิชาที่สนใจ

 • Uncategorized

  ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เรื่อง “ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้… : พุทธประวัติและศาสนประวัติในวรรณกรรมพุทธศาสนา”

  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เรื่อง “ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้… : พุทธประวัติและศาสนประวัติในวรรณกรรมพุทธศาสนา” ใน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 12.30-16.30 น. โดยการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก…