จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 11, No.12: 7 July 2018

  • รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ ได้รับการยกย่องจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็น “หนึ่งในร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม”
  • ฅนอักษรฯ: คุณวรรณภา จัดสนาม และคุณชัยพัชญ์ ธนวัชร์สมบัติ
  • Visit to Beijing
  • Welcoming Dongguk University President
  • BALAC Talk #3: A Musical Afternoon with the Yontararak Family
  • Czech and Slovak Century – An Evening of Traditional Music and Dance: Celebration of the Centenary of Czechoslovak Independence 1918
  • Central European Literature in Thailand

หรือดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_12.pdf
——————————————————————
อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/