จดหมายข่าวเทวาลัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 5: 11 March 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ

– ฅนอักษรฯ: คุณกัญญ์กนก ฉิมแสง
– กิจกรรมชมรมงาน Arts Yourself (2) โดยทีมงาน Arts Yourself
– สายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อาจารย์ กิตติพงศ์ บุญเกิด

ภาพกิจกรรม

– อักษราภิวัตน์ เรื่อง “จากตัวอักษร สู่ แสง สี เสียง”
– พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านจดหมายข่าวออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai9_5.pdf