หลักสูตรปริญญาตรี

มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนเป็นสาขาวิชาเอกหลายสาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สารนิเทศศึกษา  ศิลปการละคร  ปรัชญา ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียนนอกจากนี้ ยังมีสาขาวิชาที่เปิดสอนให้เลือกเรียนเป็นวิชาโท หรือเลือกเสรี เช่น ไทยศึกษา ยุโรปศึกษา อเมริกาศึกษา ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาโปรตุเกส ภาษาอาหรับ