หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 135-141, 150* หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ 12 หน่วยกิต
     วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
    วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
(สำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ดูโครงสร้างหลักสูตรในหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
99-105 หน่วยกิต
    วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ 39 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• แบบเอกเดี่ยว
• แบบเอก-โท
– วิชาเอก
– วิชาโท

60-66 หน่วยกิต
60-66 หน่วยกิต
42-48  หน่วยกิต
18  หน่วยกิค
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ในหรือนอกคณะ) 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     • วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ
ให้เลือกจากรายวิชาที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศ ใน  4  กลุ่มต่อไปนี้   และต้องเป็นรายวิชานอกคณะเท่านั้น 
( ก ) กลุ่มสังคมศาสตร์                           3 หน่วยกิต
( ข ) กลุ่มมนุษยศาสตร์                          3 หน่วยกิต
( ค ) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์        3 หน่วยกิต
( ง ) กลุ่มสหศาสตร์                              3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
   •  วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ      
1.  ให้เลือกจากรายวิชาของภาควิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาอังกฤษนอกคณะ  จำนวน  1  รายวิชา (3  หน่วยกิต) และรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  จำนวน  3  รายวิชา (9 หน่วยกิต)      
2.  ในกรณีที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษครบ  12  หน่วยกิตแล้ว  นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศอื่น จำนวน 4 รายวิชา (12  หน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
   •  วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 
ให้เรียนรายวิชาของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้
2201111 การใช้ภาษาไทย (The Use of the Thai Language) 3  หน่วยกิต
2207143 การใช้เหตุผล (Reasoning) 3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99-105 หน่วยกิต
   • วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์    
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  
2200220 อารยธรรมไทย (Thai Civilization) 3 หน่วยกิต
2201152 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3 หน่วยกิต
2201327 การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ (Thai Professional Writing) 3 หน่วยกิต
2202111 ภาษาอังกฤษ 1 (English I ) 3 หน่วยกิต
2202112 ภาษาอังกฤษ 2 (English II ) 3 หน่วยกิต
2202124 แปลอังกฤษขั้นต้น( Introduction to Translation) 3 หน่วยกิต
2204181 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization) 3 หน่วยกิต
2204182 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization) 3 หน่วยกิต
2205200 มนุษย์กับภูมิศาสตร์ (Man and Geography) 3 หน่วยกิต

2206103 ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ (Research  and Computer Skills)                               3 หน่วยกิต  
หรือ  
2206104 ทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศ (Research and Information Retrieval Skills) 3 หน่วยกิต

2207102 ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy) หรือ 3 หน่วยกิต  
หรือ  
2207161 มนุษย์กับศาสนา (Man and Religion) 3 หน่วยกิต

2208102 ศิลปะการละครกับชีวิตประจำวัน (Introduction to Dramatic Arts) 3 หน่วยกิต  
หรือ  
2210260 วรรณคดีทัศนา (Introduction to Literature) 3 หน่วยกิต

2209161 ภาษาทัศนา (Introduction to Language) 3 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
• วิชาเฉพาะสาขา เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• แบบเอกเดี่ยว  
สาขาวิชาที่เปิดสอนแบบเอกเดี่ยว มีดังนี้
1. ภาษาไทย 
2. ภาษาอังกฤษ
3. ประวัติศาสตร์ 
4. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
5.  ปรัชญา 
6.  ศิลปการละคร 
7.  ภาษาเอเชียใต้
8.  ภาษาจีน 
9. ภาษาญี่ปุ่น 
10. ภาษาอิตาเลียน       

• แบบเอก-โท
วิชาเอก  42-48 หน่วยกิต เลือกวิชาเอกจากสาขาวิชาต่อไปนี้
1.  ภาษาไทย
2.  ประวัติศาสตร์
3.  สารสนเทศศึกษา
4.  ปรัชญา
5.  ภาษาเอเชียใต้
6.  ภาษาเกาหลี
7. ภาษาฝรั่งเศส
8. ภาษาเยอรมัน
9. ภาษาสเปน
10. ภาษาอิตาเลียน
11. เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ       

วิชาโท  18  หน่วยกิต
เลือกวิชาโทจากสาขาวิชาต่อไปนี้
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ประวัติศาสตร์
4. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
5. สารสนเทศศึกษา
6. ปรัชญา
7. ศิลปการละคร
8. ภาษาเอเชียใต้
9. ภาษาจีน
10. ภาษาญี่ปุ่น
11. ภาษาเกาหลี
12. ภาษาฝรั่งเศส
13. ภาษาเยอรมัน
14. ภาษาสเปน
15. ภาษาอิตาเลียน
16. เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
17. ภาษาศาสตร์
18. วรรณคดีเปรียบเทียบ
19. ภาษามาเลย์
20. ภาษาเวียดนาม
21. ภาษาอาหรับ
22. ภาษาโปรตุเกส
23. ภาษารัสเซีย
24. ภาษาเขมร
25. อารยธรรมไทย
26. ไทยศึกษา
27. ยุโรปศึกษา
28. บรรณาธิการศึกษา
29. อาเซียนศึกษา
30. อักษรศาสตร์ (สำหรับนิสิตนอกคณะ)
31. มนุษยศาสตร์ดิจิทัล
60-66 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ในหรือนอกคณะ) 6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาดังต่อไปนี้ เปิดสอนให้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
1. ภาษาฮินดี 
2. ภาษาอินโดนีเซีย 
3. ภาษาพม่า 
4. ภาษาลาว