กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุม (ออนไลน์) การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

*รายละเอียด Call for Participation*
การประชุม (ออนไลน์) การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
หัวข้อ: โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 11 – 12 มกราคม 2564
จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจส่ง “ข้อเสนอ” เพื่อเข้าร่วมแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา (Pedagogy) – หลักสูตร เช่น การออกแบบหลักสูตร การประกันคุณภาพ การพัฒนาประมวลรายวิชา การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น – การเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนในวิถีใหม่ (New normal) บทบาทการสอนการรู้สารสนเทศ การสร้างสรรค์กิจกรรมการสอน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงาน/สหกิจศึกษา การวัดและการประเมินผล การเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น

2. การสร้างเครือข่ายวิชาการ (Partnership) – การแสวงหาความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือในการทำวิจัย ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น – การบูรณาการสารสนเทศศาสตร์ไร้พรมแดน เช่น ความร่วมมือระหว่างสาขา เป็นต้น

3. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Professional development) – การพัฒนาตนเอง เช่น การลาศึกษาต่อ การพัฒนาความรู้และทักษะ การวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ความมั่นคงทางวิชาการ เป็นต้น – การขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น แนวทางการพิจารณาผลงานวิชาการ เป็นต้น 3. หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง