กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Twenty-five Years of Gandhāran Studies: What have we learned?”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ Khyentse Foundation ได้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Twenty-five Years of Gandhāran Studies: What have we learned?” โดย Professor Dr. Richard Salomon (University of Washington) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 และเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก และ การครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ในปัจจุบัน)

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักวิชาการสำคัญด้านพุทธศาสน์ศึกษา เช่น Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann (University of Munich, LMU München Germany) Prof. Dr. Peter Skilling Professor Dr. Jan Nattier เป็นต้น ร่วมฟังการบรรยาย