12227753_644432585660161_2972523264430191814_n 1245

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และได้รางวัลประเภทอุดมศึกษา ดังนี้

  • รางวัลยอดเยี่ยม เขียนตามคำบอก นางสาวอภิรุจี สิตรังสี (นิสิตชั้นปีที่ 2)
  • รางวัลที่ 1 ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวบัณฑิตา วงศวานิช (นิสิตชั้นปีที่ 3)
  • รางวัลที่ 1 ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย นางสาวสุภัททิยา ลีลาทิพย์กุล (นิสิตชั้นปีที่ 2)
  • รางวัลชมเชย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวพิมพ์ชนก ตันติยุทธ (นิสิตชั้นปีที่ 1)
  • รางวัลชมเชย เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส นายชญานนท์ โอภาศรี (นิสิตชั้นปีที่ 1)