ศักดิ์และศรีทวีนิรันดร์.. 99 ปี อักษรศาสตร์คืนสู่เหย้า

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนชาวอักษรศาสตร์เข้าร่วมงาน “ศักดิ์และศรีทวีนิรันดร์.. 99 ปี อักษรศาสตร์คืนสู่เหย้า” ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 17.30-21.30 น. ณ ชั้นล่างอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (ติดต่อจองโต๊ะและซื้อบัตรได้ที่สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร 02-2532059)

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2558) สาขามนุษยศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2558) สาขามนุษยศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น

รางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากผลงานแปลเรื่อง “สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร”ในงานวันพระยาอนุมานราชธน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ นวนิยาย “สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร” เป็นผลงานของมาเรีย โรซา โลโฆ นักเขียนชาวอาร์เจนตินา บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์รังเกลก่อนการกวาดล้างชนพื้นเมืองครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลางปลายศตวรรษที่ 19 ผ่านมุมมองโรซาลิน เชลยหญิงชาวสเปนซึ่งกลายเป็นหมอผีของชุมชนรังเกลกว่าสองทศวรรษ เรื่องราวนี้ถูกเรียงร้อยผ่านจดหมายจากฟินิสแตร์เรที่โรซาลินเขียนไปหาอลิซาเบท หญิงสาวลูกครึ่งอังกฤษ-รังเกลที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน ฟินิสแตร์เรซึ่งแปลว่า “สุดขอบโลก” คือพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีอยู่จริงในประเทศสเปน แต่ในขณะเดียวก็มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบถึงชีวิตของโรซาลินที่ก้าวข้าม “สุดขอบโลก” และได้มีประสบการณ์ชีวิตที่คนในยุคนั้นไม่อาจจินตนาการไปถึง  

วารสารอักษรศาสตร์

วารสารอักษรศาสตร์

  วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 เล่ม รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (8th Thai Students Symposium of Geography and Geoinformatics)