Search
Close this search box.

รับสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ TCAS 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ” เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

**มีทุนการศึกษา**

เลือกสมัครใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย” 

รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 ถึง 23 ธันวาคม 2564 ที่ www.tcas.atc.chula.ac.th


อ่านประกาศรับสมัครได้ ที่นี่

เข้าถึง “เอกสารประกอบการสมัคร” ได้ ที่นี่ (โครงการที่ 36)


สรุปเกณฑ์รับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน:

• GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 

• GPA รายวิชาภาษาไทย (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า 3.50 

• CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS / TOEFL เทียบเท่า  

• มีผลงานความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยในระดับชาติ โดยจะต้องส่งผลงานมาให้มากที่สุด เนื่องจากจำนวนชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือก


สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตามข้อ 1.2.1.4 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) นี้ได้ โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบ CU-TEP ให้เป็นกรณีพิเศษในระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2565 


ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่ง “แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอเข้ารับการทดสอบ CU-TEP ที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ” พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 5.2 ตามเวลาที่กำหนด และเข้ารับการทดสอบตามที่ศูนย์ทดสอบฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการทดสอบฯ นี้แล้ว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้คะแนนอื่น ๆ แทนได้ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเข้ารับการทดสอบวิชาที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับใช้ในการสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่เว็บไซต์ www.tcas.atc.chula.ac.th และ www.admissions.chula.ac.th)

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ