วิชาเลือกภาษาลาว

วิชาเลือกภาษาลาว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทยเปิดรายวิชาเลือกภาษาลาว สำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ที่เรียนแบบวิชาเอกเดี่ยว เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกนอกสาขา และ/หรือสำหรับนิสิตทั้งในคณะและนอกคณะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

2. คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา
2245101ภาษาลาว 1 (3 นก.)การออกเสียงภาษาลาว อักษรและอักขรวิธี ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น
2245102ภาษาลาว 2 (3 นก.)ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว เน้นศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมลาว การอ่านบทคัดสรรจากวรรณกรรมลาว
2245351ปริทัศน์วรรรณคดีลาว (3 นก.)วรรณคดีลาวตั้งแต่สมัยอาณาจักรลาวล้านช้างจนถึงปัจจุบัน เน้นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และลักษณะเด่นด้านรูปแบบและเนื้อหาสาระ

แชร์หน้านี้: