Search
Close this search box.

โปรแกรมเกียรตินิยม

ผู้ที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 หากไม่สามารถสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติ โดยสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาเอกัตศึกษา/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมเป็นหน่วยกิตของโปรแกรมปกติได้

แชร์หน้านี้: