Search
Close this search box.

บุคลากร

คณาจารย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คุณภาณุวรรณ สัจจะวัชรสิทธิ์

โทร 02-218-1870
อีเมล panuwans@hotmail.com

รับผิดชอบงานด้านการเงิน

คุณสรรพพร เรไรวรรณ

โทร 02-218-1871
อีเมล sapphaphon.r@gmail.com

  • งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเขมร
  • งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • งานประกันคุณภาพ

คุณนันท์นภัส งามสัจจะวงศ์

โทร 02-218-1872
อีเมล nannapat.n@chula.ac.th

  • งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
  • งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาลาว
  • งานตารางสอนตารางสอบ

แชร์หน้านี้: