วิชาโทภาษาเขมร

วิชาโทภาษาเขมร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาโทสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 18  หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็น

  • วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

2. คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา
2244101ภาษาเขมร 1 (3 นก.)การออกเสียงภาษาเขมร อักษรและอักขรวิธี ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น 
2244102ภาษาเขมร 2 (3 นก.)ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร เน้นศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
2244151ปริทัศน์วัฒนธรรมเขมร (3 นก.)สังคมและวัฒนธรรมเขมร เน้นขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และศิลปะแขนงต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน
2244211สนทนาภาษาเขมร (3 นก.)การฟังและการพูดภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนด 
2244221การอ่านภาษาเขมร (3 นก.)การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจ ศัพท์ สำนวน  และวัจนลาที่ใช้ในบทคัดสรร 
2244291จารึกภาษาเขมร (3 นก.)ระบบการเขียนภาษาเขมรโบราณ ลักษณะภาษาเขมรโบราณ สังคมและวัฒนธรรมเขมรโบราณ
2244341การแปลเขมร-ไทย (3 นก.)หลักเบื้องต้นในการแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย ฝึกแปลร้อยแก้วประเภทต่างๆ
2244361ประวัติวรรณคดีเขมร (3 นก.)ประวัติวรรณคดีเขมรตั้งแต่สมัยแรกเริ่มถึงสมัยปัจจุบัน การอ่าน และวิเคราะห์บทคัดสรรจากวรรณคดีเขมรที่สำคัญในแต่ละสมัย 
2244381ภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย (3 นก.)ลักษณะและพลวัตของภาษาเขมรถิ่นไทย วัฒนธรรมเขมรถิ่นไทยด้านวรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรม และศิลปะการแสดง ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อการธำรงอยู่และพลวัตของภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย
2244411ไวยากรณ์เขมร (3 นก.)ลักษณะและโครงสร้างภาษาเขมร สัทวิทยา อักษรและอักขรวิธี วิทยหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ ทำเนียบภาษา และถ้อยคำสำนวนในภาษาเขมร
2244461นวนิยายเขมรสมัยใหม่ (3 นก.)กำเนิดและพัฒนาการนวนิยายเขมรสมัยใหม่ บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ลักษณะเด่นของนวนิยายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์นวนิยายคัดสรร
2201326ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย (3 นก.)คำเขมรที่ปรากฏในภาษาไทยและคำไทยที่ปรากฏในภาษาเขมร คำที่เขมรและไทยยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ลักษณะทางไวยากรณ์และทางภาษาด้านอื่นๆที่แสดงความสัมพันธ์ของภาษาทั้งสอง

แชร์หน้านี้: