วิชาเอกภาษาไทย

1. โครงสร้างหลักสูตร

ภาควิชาภาษาไทยเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย แบบวิชาเอกเดี่ยวและแบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็นวิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้

โปรแกรมปกติ

แบบเอกเดี่ยว 66 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 27  หน่วยกิต

 • วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต


วิชาเลือก 39  หน่วยกิต

 • วิชาเลือกในสาขา 21  หน่วยกิต
 • วิชาเลือกนอกสาขา 18  หน่วยกิต
แบบเอก-โท 66 หน่วยกิต

วิชาเอก 48 หน่วยกิต

 • วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก 21 หน่วยกิต

วิชาโท 18 หน่วยกิต

นิสิตเอกสาขาวิชาภาษาไทยที่เลือกเรียนแบบวิชาเอก – โท  ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะ 18  หน่วยกิต
วิชาโทสำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 18  หน่วยกิต

 • วิชาบังคับ – หน่วยกิต
 • วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

โปรแกรมเกียรตินิยม

แบบเอกเดี่ยว 66 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 27  หน่วยกิต

 • วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต


วิชาเลือก 39  หน่วยกิต

 • วิชาเลือกในสาขา 21  หน่วยกิต
 • วิชาเลือกนอกสาขา 18  หน่วยกิต
แบบเอก-โท 66 หน่วยกิต

วิชาเอก 48 หน่วยกิต

 • วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
  • วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
  • วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก 21 หน่วยกิต

วิชาโท 18 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษา

โปรแกรมปกติ

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น (9 หน่วยกิต)
 • 2201201 ลักษณะภาษาไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201251 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาปลาย (12 หน่วยกิต)
 • 2201252 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 • ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาต้น (12 หน่วยกิต)
 • 2201320 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 1 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาปลาย (12 หน่วยกิต)
 • 2201326 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201414 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 • ปีที่ 4
  ภาคการศึกษาต้น (12 หน่วยกิต)
 • 2201447 สัมมนาเรื่องภาษาไทย หรือ 2201460 สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาปลาย (9 หน่วยกิต)
 • xxxxxxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 • โปรแกรมเกียรตินิยม

  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาต้น (9 หน่วยกิต)
 • 2201201 ลักษณะภาษาไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201251 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201591 เอกัตศึกษา 1 หรือ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาปลาย (12 หน่วยกิต)
 • 2201252 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201592 เอกัตศึกษา 2 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 • ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาต้น (12 หน่วยกิต)
 • 2201320 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 1 3 หน่วยกิต
 • 2201593 เอกัตศึกษา 3 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาปลาย (15 หน่วยกิต)
 • 2201326 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201414 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201594 เอกัตศึกษา 4 3 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 • ปีที่ 4
  ภาคการศึกษาต้น (10 หน่วยกิต)
 • 2201447 สัมมนาเรื่องภาษาไทย หรือ 2201460 สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย 3 หน่วยกิต
 • 2201597 ปริญญานิพนธ์ 1 4 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาปลาย (8 หน่วยกิต)
 • 2201598 ปริญญานิพนธ์ 2 4 หน่วยกิต
 • xxxxxxx วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

 • 3. คำอธิบายรายวิชา

  รหัสวิชาชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา
  2201201ลักษณะภาษาไทย (3 นก.)ลักษณะของภาษาไทยด้านเสียง คำ และประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
  2201210ภาษาไทยอุดมศึกษา (3 นก.)การอ่านจับประเด็นสำคัญของข้อความ การออกเสียง การสะกดคำ การเลือกใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงความคิดและนำเสนออย่างเหมาะสม
  2201214ภาษาสื่อสารมวลชน (3 นก.)โครงสร้าง รูปแบบ และพัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ลักษณะภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อต่างๆ
  2201215การเล่นทางภาษาในภาษาไทย (3 นก.)รูปแบบต่าง ๆ ของการเล่นทางภาษาในภาษาไทยจากมุมมองทางด้านคติชนวิทยา
  ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี
  2201230วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย (3 นก.)วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันความแตกต่างของอักษรและอักขรวิธีของภาษาไทยกับภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2201251วิวัฒนาการวรรณคดีไทย (3 นก.)วิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ในด้านผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับบริบท ทางสังคมวัฒนธรรม การวิเคราะห์วรรณคดีที่เลือกมาศึกษา
  2201252วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย (3 นก.)วิวัฒนาการวรรณกรรมไทยตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบันในด้านรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด การวิเคราะห์ วรรณกรรมที่เลือกมาศึกษา
  2201253วรรณคดีไทยกับสื่อร่วมสมัย (3 นก.)การประยุกต์ใช้วรรณคดีไทยในสื่อร่วมสมัยประเภทต่างๆ
  2201260ลิลิต นิราศ และเพลงยาว (3 นก.)ลักษณะและวิวัฒนาการของวรรณคดีลิลิต นิราศ และเพลงยาว ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การวิเคราะห์ผลงานคัดสรร
  2201264วรรณคดีนิทาน (3 นก.)วรรณคดีนิทานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่มา พัฒนาการ ลักษณะเด่น บทบาท และคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ การวิเคราะห์ วรรณคดีนิทานที่เลือกมาศึกษา
  2201266วรรณคดีคำสอน (3 นก.)การสอนจริยธรรมในวรรณคดีไทย วรรณคดีคำสอนของไทยและวรรณคดี คำสอนของต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทย การวิเคราะห์วรรณคดีคำสอนที่เลือกมาศึกษา
  2201274พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (3 นก.)พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่อง
  2201275งานสุนทรภู่ (3 นก.)ประวัติและงานของสุนทรภู่ ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์ผลงานบางเรื่อง
  2201303การศึกษางานวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์ (3 นก.) ทฤษฎีภาษาศาสตร์ด้านแบบแผนนิยมและหน้าที่นิยม งานวิจัยทางภาษาไทย ที่นำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
  2201304ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา (3 นก.)ลักษณะภาษาไทยทางด้านระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ และคลังศัพท์ เปรียบเทียบกับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก สากลลักษณ์ภาษากับลักษณะภาษาไทย การใช้โปรแกรมวอลส์เพื่อการค้นหาแบบภาษาด้านต่าง ๆ ของภาษาไทย
  2201314 ลีลาในภาษาไทย (3 นก.)ลักษณะลีลาภาษาที่ใช้ในภาษาไทยปัจจุบัน ลีลาภาษาแบบต่าง ๆ วัจนลีลา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาษาไทยมีลีลาแบบต่าง ๆ
  2201315การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง (3 นก.) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
  ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษา
  2201316ภาษาไทยกับการสื่อสารองค์กร (3 นก.)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารองค์กรในสถานการณ์ต่างๆ การเลือกใช้ลีลา รูปแบบ และช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  2201320ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 1 (3 นก.)ประวัติภาษาบาลีและสันสกฤต ลักษณะและโครงสร้างภาษาบาลีและสันสกฤตเปรียบเทียบกับภาษาไทย คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย
  2201324การสร้างคำและการบัญญัติศัพท์ (3 นก.) ลักษณะคำไทย วิธีการสร้างคำของภาษาไทย การประสมคำ
  การแปลงคำ และการซ้ำคำ การบัญญัติศัพท์
  2201326ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย (3 นก.)คำเขมรที่ปรากฏในภาษาไทยและคำไทยที่ปรากฏในภาษาเขมร คำที่เขมร และไทยยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ลักษณะทางไวยากรณ์ และทางภาษาด้านอื่นๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ของภาษาทั้งสอง
  2201335แบบเรียนภาษาและวรรณคดีไทย (3 นก.)ประวัติและพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย ลักษณะและแนวคิด เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยที่พบในแบบเรียน
  2201336อักษรไทยเหนือและไทยอีสาน (3 นก.)ประวัติและลักษณะตัวอักษรไทยที่ใช้อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสาน
  การฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรไทยแบบต่าง ๆ
  2201337ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย (3 นก.)ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ภาษากับเพศสภาวะ ภาษากับอุดมการณ์
  2201351การอ่านและแต่งคำประพันธ์ไทย 1 (3 นก.) การอ่านและแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอนชนิดต่าง ๆ
  2201352วิวัฒนาการร้อยกรอง (3 นก.)รูปแบบ เนื้อหา ความคิด และกลวิธีการประพันธ์ของร้อยกรองไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  2201353วรรณกรรมวิจารณ์ (3 นก.)ความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีหลักและแนวทางการศึกษา วรรณกรรมไทยปัจจุบัน การฝึกวิจารณ์และประเมินค่าวรรณกรรม
  2201362วรรณคดีพระราชหัตถเลขา (3 นก.)พระราชหัตถเลขา ประกาศ และพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ลีลา และคุณค่า การวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่อง
  2201364วรรณคดีกับการแสดง (3 นก.)ลักษณะและความเป็นมาของวรรณคดีการแสดงของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับตัวบท การวิเคราะห์วรรณคดีการแสดงบางเรื่อง
  2201370พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (3 นก.)พระราชนิพนธ์ประเภทต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลาภาษา การวิเคราะห์พระราชนิพนธ์คัดสรร
  2201372พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3 นก.)พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่อง
  2201373งานเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป (3 นก.)ประวัติและงานของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์ผลงานบางเรื่อง
  2201374พระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (3 นก.)พระประวัติและพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์พระนิพนธ์บางเรื่อง
  2201385การศึกษาวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย (3 นก.)การสร้างและการเสพวรรณคดีไทยในสมัยต่างๆ การประเมินค่าวรรณคดีไทย บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการสร้าง การเสพ และการประเมินค่าวรรณคดีในวัฒนธรรรมวรรณศิลป์ไทย
  2201393วรรณกรรมกับสังคม (3 นก.)ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและผลกระทบที่มีต่อกัน การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยที่มีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างเด่นชัด
  2201394คติชนวิทยา (3 นก.)ความหมาย ความสำคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ แนวทางและวิธีการศึกษาที่เน้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
  2201396นิทานพื้นบ้าน (3 นก.)การจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้าน ระเบียบวิธีทางคติชนในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน บทบาทของนิทานพื้นบ้านในสังคม และความสัมพันธ์กับศิลปะไทยแขนงต่าง ๆ
  2201400การศึกษาอิสระ
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) (3 นก.)
  การค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทยตามความสนใจของแต่ละบุคคล การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
  2201401การวิเคราะห์ภาษาไทย (3 นก.)การวิเคราะห์ภาษาไทยในประเด็นปัญหาเรื่องเสียง คำ และวากยสัมพันธ์
  2201402มุมมองทางสังคมวัฒนธรรมของการสื่อสารภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง (3 นก.)มุมมองและประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญต่อการสื่อสารภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
  2201414ศิลปะการใช้ภาษาไทย (3 นก.)การใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ การเลือกใช้และการสรรคำ การร้อยเรียงถ้อยคำ การใช้โวหารเปรียบเทียบ การวิเคราะห์และตีความลักษณะภาษาที่เป็นวรรณศิลป์ จากวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
  2201425ศัพทมูลวิทยาภาษาไทย (3 นก.)ศัพทมูลวิทยา การสัมผัสภาษา การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำยืมภาษาถิ่น และคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  2201431ภาษาไทยถิ่น (3 นก.)การจำกัดความ “ภาษาถิ่น” หลักในการศึกษาภาษาถิ่น และลักษณะของภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ
  2201432ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว (3 นก.) องค์ประกอบและกลวิธีในการสร้างงานเขียนที่ดี การเขียนสร้างสรรค์ประเภทร้อยแก้วแบบต่าง ๆ ในภาษาไท
  2201433ศิลปะการเล่าเรื่อง (3 นก.)องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง การประยุกต์ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเพื่อสร้างสรรค์งานเขียนร้อยแก้วภาษาไทยประเภทต่างๆ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคม
  2201435ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ (3 นก.)ลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์
  2201447สัมมนาเรื่องภาษาไทย (3 นก.)หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย โดยเน้นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
  2201451การอ่านและแต่งคำประพันธ์ไทย 2 (3 นก.)การอ่านและแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงและฉันท์ชนิดต่าง ๆ
  2201460สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย (3 นก.)หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
  2201464วรรณคดีท้องถิ่น (3 นก.)วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบ การประพันธ์ เนื้อหา ความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีท้องถิ่นกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวรรณคดีไทย
  2201472พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (3 นก.)พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่อง
  2201473พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (3 นก.)พระประวัติและพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในด้านรูปแบบ เนื้อหา และลีลา การวิเคราะห์พระนิพนธ์บางเรื่อง
  2201482นวนิยายและเรื่องสั้น (3 นก.)นวนิยายและเรื่องสั้นแนวต่าง ๆ ของไทยในด้านรูปแบบ เนื้อหา และความคิด การวิเคราะห์ผลงานที่เลือกมาศึกษา
  2201484วรรณคดีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับวรรณคดีไทย (3 นก.)วรรณคดีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับวรรณคดีไทย ความเชื่อของพราหมณ์ และฮินดูในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทย การวิเคราะห์วรรณคดีที่เลือกมาศึกษา
  2201485แนวทางการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3 นก.)การศึกษาวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี และแนวทางต่างๆ ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์
  2201489วรรณคดีไทยที่สัมพันธ์กับวรรณคดีบาลีและสันสกฤต (3 นก.)วรรณคดีไทยที่แปลหรือนำเค้าเรื่องมาจากวรรณคดีบาลีและสันสกฤต รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าด้านวรรณศิลป์
  2201591เอกัตศึกษา 1 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) (3 นก.)การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทยหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
  2201592เอกัตศึกษา 2
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) (3 นก.)
  การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทย หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
  2201593เอกัตศึกษา 3 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) (3 นก.)การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทย หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
  2201594เอกัตศึกษา 4
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) (3 นก.)
  การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทย หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
  2201597ปริญญานิพนธ์ 1 (4 นก.)การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทย
  2201598ปริญญานิพนธ์ 2 (4 นก.)การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทย

  แชร์หน้านี้: