โครงสร้างการบริหาร

รศ. ดร.ปรมินท์ จารุวร
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

1. งานเลขานุการ

เลขานุการภาควิชา:
รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

2. งานตารางสอน
ตารางสอบ

ผู้ประสานงาน:
อ. ดร.อัสนี พูลรักษ์

3. งานสื่อสารองค์กร

ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร:
ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ประธานฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ภาควิชา:
ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป

4. งานส่งเสริมการบริการวิชาการ
และการวิจัย

ผู้ประสานงานฝ่าย:
ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป

5. งานบริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่ภาควิชา:
– คุณภาณุวรรณ
สัจจะวัชรสิทธิ์
– คุณสรรพพร เรไรวรรณ
– คุณนันท์นภัส
งามสัจจะวงศ์

6. งานหลักสูตร

7. งานการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี

8. งานพัฒนานิสิต
(ระดับ ป.ตรี)

9. งานวิจัย

ปริญญาศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย
ประธานหลักสูตร:
รศ. ดร.ปรมินท์ จารุวร

รองประธานหลักสูตร:
– อ. ดร.ดาวเรือง
วิทยารัฐ

อ. ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ

เลขานุการหลักสูตร
อ. ดร.อัสนี พูลรักษ์

สาขาวิชาภาษาเขมร
ประธานหลักสูตร: 
อ. ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ

สาขาวิชาภาษาลาว
ผู้รับผิดชอบ:
อ. ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

บัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตร
รศ. ดร.ปรมินท์ จารุวร

ปริญญาโท
ฝ่ายเลขานุการ:
อ. ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ (ปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน) 
ผู้ประสานงาน:
ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย (ปีการศึกษา 2556-2561)
ผู้ประสานงาน:
ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมภาษาไทย:
ผศ. ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชา รหัส 2565: 
ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชา รหัส 2564: 
อ.รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล
รศ. ดร.ปรมินท์ จารุวร

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชา รหัส 2563: 
อ. ดร.อัสนี พูลรักษ์
รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชา รหัส 2562:
ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป
ผศ. ดร.ประไพพรรณ 
พึ่งฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตต่างชาติ:

อ. ดร.ธีรนุช
โชคสุวณิช

ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
ผู้อำนวยการ: 
ผศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

แชร์หน้านี้: