การรับสมัครป.เอก

รายละเอียดการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2566

ภาควิชา ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาไทย (ภาษาไทย/วรรณคดีไทย/คติชนวิทยา)
หลักสูตร อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • รหัสหลักสูตรแบบที่1(1) 4 3 8 3 สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท
 • รหัสหลักสูตรแบบที่2(1) 4 3 8 5 สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท


จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
 สายละ 4 คน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แบบที่ 1 (1) สายภาษาไทย หรือ สายวรรณคดีไทย หรือ สายคติชนวิทยา (ทําวิทยานิพนธ์ไม่เรียน
รายวิชา)

 1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย ภาษาบาลี-สันสกฤต จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดีเปรียบเทียบ มานุษยวิทยา ไทยศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
 2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 3.50
 3. มีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการรวมไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมวิทยานิพนธ์ และผลงานที่ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้


แบบที่ 2 (1) สายภาษาไทย หรือ สายวรรณคดีไทย หรือ สายคติชนวิทยา (เรียนรายวิชา)

 1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย ภาษาบาลี-
  สันสกฤต จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดีเปรียบเทียบ มานุษยวิทยา ไทยศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้


สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย


การสมัครสอบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2566
 • ผู้สมัครต้องระบุในใบสมัครว่า สมัครเรียนในสายภาษาไทย (แบบที่ 1(1) หรือ แบบที่ 2(1)) หรือสายวรรณคดีไทย (แบบที่ 1(1) หรือ แบบที่ 2(1)) หรือสายคติชนวิทยา (แบบที่ 1(1) หรือ แบบที่ 2(1))
 • ผู้สมัครเรียนสายภาษาไทยต้องสอบวิชาภาษาไทย ผู้สมัครเรียนสายวรรณคดีไทยต้องสอบวิชาวรรณคดีไทย ผู้สมัครเรียนสายคติชนวิทยาต้องสอบวิชาคติชนวิทยา
 • ผู้สมัครแบบที่ 1(1) ต้องส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*มาที่ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนี้ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2566 ทางอีเมล thaidept@chula.ac.th 

  *ขอความกรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 • ผู้สมัครแบบที่ 2 (1) ต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนี้ภายในวันที่ 22 เมษายน 2566 ทางอีเมล thaidept@chula.ac.th 

หมายเหตุ : โครงร่างวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครทั้งแบบที่ 1(1) และแบบที่ 2(1) ประกอบด้วย ชื่อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาของปัญหา ประเด็นคำถามหลักของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรายการอ้างอิง 

กำหนดการจัดสอบ
วิชาที่สอบวันและเวลาสอบรูปแบบการสอบ
1. สอบข้อเขียน

สายภาษาไทย
- ภาษาไทยปัจจุบัน
- แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ศึกษาภาษาไทย

สายวรรณคดีไทย
- วรรณคดีและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
- แนวคิดทฤษฎีทางวรรณคดีศึกษา

สายคติชนวิทยา
- ความรู้พื้นฐานทางคติชนวิทยา
- แนวคิดทฤษฎีทางคติชนวิทยา 
22 เมษายน 2566
(09.00 – 12.00 น.)
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่กำหนด
2. สอบสัมภาษณ์* 22 พฤษภาคม 2566
(9.00 น. เป็นต้นไป)
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่กำหนด

 *ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย (https://www.arts.chula.ac.th/thai/) วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th

ส่งผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ภาควิชาภาษาไทย ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ไม่รับเข้าศึกษา


การประกาศผล
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 เมษายน 2566 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2566 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th


หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ติดต่อได้ที่ คุณสรรพพร เรไรวรรณ อีเมล : thaidept@chula.ac.th โทร. 0-2218-4687 
หรือที่ Website : www.grad.chula.ac.th

ขั้นตอนการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2566 –
31 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
5 เมษายน 2566

สอบข้อเขียน
 22 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
12 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์
22 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
26 พฤษภาคม 2566

ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ
ภายใน 19 พฤษภาคม 2566

แชร์หน้านี้: