ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 2 : สมาธิ

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 9 “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 2 : สมาธิ”

บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมงานที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com