กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

CILIP Accreditation

CILIP Accreditation Visit to Chulalongkorn University, 16-17 October 2019

ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้มีโอกาสต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรสารสนเทศศึกษา จาก Chartered Institute for Library and Information Professional (CILIP), United Kingdom ในการนี้ หลักสูตรที่ภาควิชาฯ ขอรับการรับรองคุณภาพประกอบด้วย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก สารสนเทศศึกษา) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (English Program) นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามจากคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ที่จะทำให้หลักสูตรสารสนเทศศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท ได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพ และเป็นหลักประกันว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรจะมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศ ทัดเทียมกับผู้เรียนหลักสูตรนี้ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจาก CILIP หลายแห่งอยู่ในสถานะ iSchool (Information Schools Caucus) ซึ่งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ก็ตั้งเป้าหมายไว้เช่นกัน